Apulaisoikeusasiamies moittii Vantaan vankilan lainvastaisia menettelyjä asiamiestapaamisten yhteydessä

26.3.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Avustajan vangille jättämät asiakirjat tutkittiin tapaamisen jälkeen

Selvitysten perusteella Suomen suurimmassa tutkintavankilassa eli Vantaan vankilassa näyt-tää vallinneen laajasti virheellinen tai puutteellinen käsitys vapautensa menettäneen tapaami-sia koskevan lainsäädännön sisällöstä. Tilanteiden toistuvuuden johdosta tarkastamiseen lie-nee kehittynyt omat käytäntönsä. Erityisen huolestuttavana pidän sitä, että epätietoisuus koskee asiamiehen tapaamisia, joiden luottamuksellisuuden turvaaminen on yksi oikeudenmukai-sen oikeudenkäynnin kulmakivi. Tutkintavankeuslain sekä vankeuslain asiaa koskevat sään-nökset ovat pitkälti saman sisältöiset. En voi olla korostamatta sitä, että käsitykseni mukaan asianajajasalaisuuden kannalta merkityksellisiä tilanteita esiintyy erityisesti tutkintavankiloissa, koska tutkintavangin asemaan liittyy vireillä oleva rikosprosessi tuomioistuimessa. Tällöin korostuu tarve henkilökohtaisiin asiamiestapaamisiin. On selvää, että myös vankeusvangeilla voi olla tarvetta luottamuksellisiin asianajopalveluihin ja oikeus tavata asiamiestään.

– – –
Näkemykseni mukaan Vantaan vankilan asiamiestapaamisia koskevat järjestelyt ja käytännöt ovat sivuuttaneet lain mukaisen harkinnan siitä, onko asiamiestapaamisten valvonnalle ja sen jälkeisille tarkastustoimenpiteille olemassa laissa säädettyjä lähinnä turvallisuuteen liittyviä perusteita. Pidän kuitenkin hyvänä, että aluekeskus on lausunnossaan ilmenevin tavoin kiinnit-tänyt Vantaan vankilan huomiota tapahtuneeseen sekä edellyttänyt sitä tekemään muutoksia asiamiestapaamisten järjestelyihin.

Avustajan tapaaminen vankilassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments