Välityslauseketta ei pidetty kohtuuttomana, oikeudenkäyntikulukorvausta kohtuullistettiin

22.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2018:3

Välityslauseke
Sovittelu
Tuomioistuimen toimivalta
Oikeudenkäyntikulut

Hovioikeus toteaa, että välityslausekkeen
sovittelua koskevassa arvioinnissa on otettava huomioon sekä ratkaisusta KKO
1996:27 että ratkaisusta KKO 2003:60 ilmenevät perusteet, joita on punnittava
kokonaisuutena. Huomiota on siten kiinnitettävä osapuolten asemien väliseen
tasapainoon, ehdon yllättävyyteen, osapuolten mahdollisuuksiin tutustua
ehtoihin etukäteen ja käyttää tukenaan oikeudellista asiantuntemusta sekä asian
laatuun. Lisäksi asiassa on arvioitava jälkiperäiseen kohtuuttomuusväitteeseen
liittyviä seikkoja, kuten olosuhdemuutoksen laatua, siihen liittyvää
riskinottoa sekä osapuolten tosiasiallisia mahdollisuuksia saada asia
käsiteltäväksi välimiesmenettelyssä.
– – –
Hovioikeus katsoo välityslausekkeen
sovittelua puoltavia ja sitä vastaan puhuvia seikkoja kokonaisuutena
harkittuaan, että käsillä olevassa asiassa välityslausekkeen sovittelua vastaan
puhuville seikoille on annettava suurempi painoarvo. Asiaa ei ole aihetta
arvioida oikeudellisesti toisin myöskään A:n työsuhdesaatavien
vanhentumisaikaan liittyvän väitteen johdosta. A:lle on myönnetty oikeusavun
etuus ja oikeudenkäyntiavustaja 11.3.2014 lukien. Tästä huolimatta kanne on
saatettu vireille käräjäoikeuteen vasta 10.9.2015. Käräjäoikeuden mainitsemilla
perusteilla A:n on katsottava viivytelleen asian vireille saattamisessa. Näillä
ja muutoin käräjäoikeuden päätöksessä mainituilla perusteilla aihetta
käräjäoikeuden päätöksen lopputuloksen muuttamiseen ei ole.
Äänestys
– – –
Punnitessaan B Oy:lle tuomittujen
oikeudenkäyntikulujen kohtuullistamisen edellytyksiä kokonaisuutena kaikkien
edellä mainittujen eri seikkojen valossa hovioikeus katsoo, että tässä
tapauksessa suurin paino on annettava asianosaisten asemalle. Kun ne puoltavat
kohtuullistamista, hovioikeus katsoo, että edellytykset oikeudenkäyntikulujen
kohtuullistamiselle täyttyvät.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments