Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Puolaa kohtaan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä ympäristöasiassa

20.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Ympäristö – Direktiivi 92/43/ETY – 6 artiklan 1 ja 3 kohta – 12 artiklan 1 kohta – Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelu – Direktiivi 2009/147/EY – 4 ja 5 artikla – Luonnonvaraisten lintujen suojelu – Metsänhoitosuunnitelman muuttaminen – Natura 2000 ‑alue Puszcza Białowieska (Puola) – Erityisten suojelutoimien alueet

Euroopan komissio vaatii kanteellaan unionin tuomioistuinta toteamaan, että Puolan tasavalta ei ole noudattanut

–        direktiivin 92/43/ETY(2)
6 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se hyväksyi
Białowieżan (Puola) metsänhoitoalueen metsänhoitosuunnitelman liitteen
varmistumatta siitä, ettei sillä vaikuteta yhteisön tärkeänä pitämän
alueen (jäljempänä SCI-alue) ja erityisen suojelualueen (jäljempänä
SPA-alue) PLC200004 Puszcza Białowieskan koskemattomuuteen,

–        luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 2009/147/EY(3)
4 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole
toteuttanut tarvittavia suojelutoimenpiteitä, jotka vastaavat
luontodirektiivin liitteen I luontotyyppien ja liitteessä II esitettyjen
lajien sekä lintudirektiivin liitteessä I lueteltujen lintujen ja siinä
luettelemattomien säännöllisesti esiintyvien muuttavien lajien, joita
varten SCI- ja SPA-alue PLC200004 Puszcza Białowieska osoitettiin,
ekologisia vaatimuksia,

–        luontodirektiivin
12 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se
ei ole varmistanut tiukkaa suojelua luontodirektiivin liitteessä IV
mainituille puissa eläville kovakuoriaisille (punahärö (Cucujus cinnaberinus), loistojalokuoriainen (Buprestis splendens), kaskikeiju (Phryganophilus ruficollis) ja korpikolva (Pytho kolwensis))(4)
eli se ei ole kieltänyt niiden tahallista tappamista ja häiritsemistä
eikä niiden lisääntymispaikkojen heikentämistä tai hävittämistä
Białowieżan metsänhoitoalueella, eikä

–        lintudirektiivin
5 artiklan b ja d alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole
varmistanut lintudirektiivin 1 artiklassa tarkoitettujen lintulajien ja
erityisesti valkoselkätikan (Dendrocopos leucotos), pohjantikan (Picoides tridactylus), varpuspöllön (Glaucidium passerinum) ja helmipöllön(Aegolius funereus)
suojelua eli koska se ei ole varmistanut, ettei niitä Białowieżan
metsänhoitoalueella tapeta tai häiritä haudonta- ja
jälkeläistenhoitoaikana sekä ettei niiden pesiä ja munia tuhota,
vahingoiteta tai poisteta tahallisesti.

Yhtäältä
nyt käsiteltävänä oleva asia antaa tuomioistuimelle uuden tilaisuuden
korostaa eroa luontodirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen
Natura 2000 ‑aluetta koskevien suunnitelmien ja sellaisten suunnitelmien
välillä, jotka eivät liity suoranaisesti alueen käyttöön tai ole sen
kannalta tarpeellisia, mutta saattavat vaikuttaa tähän alueeseen
merkittävästi, ja joista säädetään artiklan 3 kohdassa. Toisaalta nyt
käsiteltävä asia toimii muistutuksena siitä vaatimustasosta, joka sitoo
jäsenvaltioita, kun ne suunnittelevat ja toteuttavat näitä suunnitelmia
tai hankkeita, sillä komission viittaamissa direktiivien säännöksissä,
sellaisina kuin niitä on tulkittu unionin tuomioistuimessa, säädetään
erityisen tiukoista vaatimuksista.

Tässä
ratkaisuehdotuksessa julkisasiamies esittää perustelut sille, miksi
jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva kanne on  tutkittava ja miksi se tulisi hyväksyä.

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

Koska
Puolan tasavalta on hyväksynyt ja pannut täytäntöön 9.10.2012 päivätyn
Białowieżan metsänhoitoalueen metsänhoitosuunnitelman 25.3.2016 Minister
Środowiskan hyväksymässä liitteessä ja kirjanpainajan valloittamien
puiden hakkuista ja niiden puiden korjaamisesta, jotka ovat vaarallisia
yleiselle turvallisuudelle tai aiheuttavat metsäpalon syttymisvaaran,
kaikissa Białowieżan, Browskin ja Hajnówkan metsänhoitoalueiden
metsäalueiden ikäluokissa 17.2.2017 tehdyssä Dyrektor GeneralnyLasów
Państwowychin päätöksessä nro 51 tarkoitetut metsänhoitotoimenpiteet
varmistumatta siitä, että näillä toimenpiteillä ei vaikuteta Natura 2000
‑alueen PLC200004 Puszcza Białowieska koskemattomuuteen, ja koska se ei
ole varmistunut niiden komission kannekirjelmässä mainittujen
suojeltujen luontotyyppien ja lajien säilyttämisestä ja suojelusta,
joita varten alue on osoitettu yhteisön tärkeänä pitämäksi alueeksi ja
erityiseksi suojelualueeksi, Puolan tasavalta ei ole noudattanut
luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta
21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY 6 artiklan 1 ja
3 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan a ja d alakohdan sekä luonnonvaraisten
lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2009/147/EY 4 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 5 artiklan b ja
d alakohdan mukaisia velvoitteitaan

Puolan tasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Linkki asiaan C-441/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments