Julkiasiamiehen ratkaisuehdotus korkeimman hallinto-oikeuden ennakkoratkaisupyyntöön

1.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 20 ja SEUT 21 artikla – Unionin kansalaisuus – Henkilöiden vapaa liikkuvuus – Sosiaaliturva – Asetus (EY) N:o 883/2004 – Sosiaalihuolto – Sairausetuudet – Vammaisille tarkoitetut palvelut – Jäsenvaltiossa olevan kunnan velvollisuus tarjota asukkaalleen kansallisen lainsäädännön mukaista henkilökohtaista apua tämän toisessa jäsenvaltiossa suorittamien korkeakouluopintojen aikana

(Ennakkoratkaisupyyntö – Korkein hallinto-oikeus (Suomi))

Käsiteltävässä asiassa
korkein hallinto-oikeus kysyy unionin tuomioistuimelta ennen kaikkea
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004,(2) sellaisena kuin se on muutettuna 16.9.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 988/2009(3) (jäljempänä asetus N:o 883/2004), 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä SEUT 20 ja SEUT 21 artiklan tulkinnasta.

Kyse
on pääasiallisesti siitä, onko vaikeavammaiselle myönnettävää
henkilökohtaista apua pidettävä asetuksen N:o 883/2004 3 artiklan
1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna sairausetuutena, vai jääkö se
päinvastoin viimeksi mainitun soveltamisalan ulkopuolelle. Toisaalta ja
tämän toisen tapauksen varalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin
pohtii, ovatko SEUT 20 ja SEUT 21 artikla esteenä sille, että
toimivaltainen suomalainen viranomainen kieltäytyy myöntämästä tätä apua
Suomessa asuvalle vaikeavammaiselle henkilölle toisessa jäsenvaltiossa –
tässä tapauksessa Virossa – suoritettavia korkeakouluopintoja varten.

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus

Julkisasiamies ehdottaa, että korkeimman
hallinto-oikeuden esittämään ennakkoratkaisupyyntöön vastataan
seuraavasti:

1)      Pääasiassa
kyseessä olevan henkilökohtaisen avun kaltaista etuutta ei ole
luokiteltava sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004
3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuksi sairausetuudeksi.

2)      SEUT
20 ja SEUT 21 artiklaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille,
että jäsenvaltiossa oleva kunta epää pääasiassa kyseessä olevan
kaltaisen henkilökohtaisen avun siitä syystä, että hakija, joka on
vaikeavammainen ja asuu tämän kunnan alueella, suorittaa tai haluaa
suorittaa korkeakouluopintoja jossakin toisessa jäsenvaltiossa
suorittaakseen tutkinnon.

Linkki asiaan C-679/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments