Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

8.2.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöläiset – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta – Lähetetyt työntekijät – Asetus (ETY) N:o 574/72 – 11 artiklan 1 kohdan a alakohta – E 101 ‑todistus – Näyttöarvo – Todistus, joka on saatu tai johon on vedottu vilpillisesti

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Hof van Cassatie (ylin tuomioistuin,
Belgia)

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella
liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin
ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 (EYVL 1971, L 149, s. 2), sellaisena kuin se on muutettuna
ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella
(EY) N:o 118/97 (EYVL 1997, L 28, s. 1), sellaisena kuin se on
muutettuna 31.3.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o 631/2004 (EUVL 2004, L 100, s. 1) (jäljempänä
asetus N:o 1408/71), 14 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen
N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä 21.3.1972 annetun asetuksen (ETY)
N:o 574/72 (EYVL 1972, L 74, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna ja
ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97 (jäljempänä asetus
N:o 574/72), 11 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö  on esitetty rikosoikeudenkäynnissä, jossa vastaajina ovat Ömer
Altun, Abubekir Altun, Sedrettin Maksutogullari ja Yunus Altun sekä
Absa NV, M. Sedat BVBA ja Alnur BVBA ja jossa on kyse bulgarialaisten
työntekijöiden lähettämisestä Belgiaan.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Sosiaaliturvajärjestelmän
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin
työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän
perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (EY)
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna
2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena
kuin se on muutettuna 31.3.2004 annetulla Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (EY) N:o 631/2004, 14 artiklan 1 kohdan
a alakohtaa ja asetuksen N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä
21.3.1972 annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72, sellaisena kuin se on
muutettuna ja ajan tasalle saatettuna asetuksella N:o 118/97,
11 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että silloin kun
sen jäsenvaltion laitos, jonne työntekijät on lähetetty, on pyytänyt
E 101 ‑todistukset antanutta laitosta arvioimaan todistukset
uudelleen ja peruuttamaan ne sellaisten seikkojen perusteella, joista on
saatu tieto tuomioistuimen määräämässä tutkintamenettelyssä, ja joiden
perusteella voidaan katsoa, että todistukset on hankittu tai niihin on
vedottu vilpillisesti, ja kun todistukset antanut laitos on jättänyt
nämä seikat huomiotta arvioidessaan uudelleen, onko todistusten
antaminen ollut perusteltua, jäsenvaltion tuomioistuin voi
oikeudenkäynnissä, joka on pantu vireille sellaisia henkilöitä vastaan,
joiden epäillään käyttäneen lähetettyjä työntekijöitä tällaisten
todistusten turvin, sivuuttaa nämä, jos se toteaa mainittujen seikkojen
perusteella ja niitä takeita noudattaen, jotka näille henkilöille on
taattava osana oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin, että kyse on
tällaisesta vilpistä.

Linkki asiaan C-359/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments