EU:n tuomioistuimen tuomio pääomien vapaasta liikkuvuudesta

19.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Pääomien vapaa liikkuvuus – SEUT 63 ja SEUT 65 artikla – Asetus (EY) N:o 883/2004 – 11 artikla – Jäsenvaltion sosiaaliturvan rahoittamiseen käytettävät pääomatuloista kannettavat maksut – Jonkin toisen jäsenvaltion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvien Euroopan unionin kansalaisten vapauttaminen maksuista – Kolmannen valtion sosiaaliturvajärjestelmään kuuluvat luonnolliset henkilöt – Kohtelun erilaisuus – Rajoitus – Oikeuttaminen

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Conseil d’État (ylin
hallintotuomioistuin, Ranska)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee SEUT 63–SEUT 65 artiklan ja sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1 ja oikaisu EUVL
2004, L 200, s. 1) 11 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Frédéric
Jahin ja toisaalta ministre de l’Économie et des Finances
(valtiovarainministeri, Ranska) ja ministre des Affaires sociales et de
la Santé (sosiaali- ja terveysministeri, Ranska) ja jossa on kyse
useiden verojen ja maksujen maksamisesta vuosilta 2012–2014 Ranskasta
saaduista omaisuustuloista.

Unionin tuomioistuin (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

SEUT
63 ja SEUT 65 artiklaa on tulkittava niin, että ne eivät ole esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle,
jonka mukaan kyseisen jäsenvaltion kansalainen, joka asuu muussa
kolmannessa valtiossa kuin Euroopan talousalueen (ETA) jäsenvaltiossa
tai Sveitsin valaliitossa ja joka kuuluu kyseisessä kolmannessa
valtiossa sosiaaliturvajärjestelmään, on mainitussa jäsenvaltiossa
velvollinen maksamaan kyseisen jäsenvaltion käyttöön ottamaa
sosiaaliturvamaksua, joka kannetaan pääomatuloista, kun taas unionin
kansalainen, joka kuuluu jonkin toisen jäsenvaltion
sosiaaliturvajärjestelmään, on vapautettu kyseisestä maksusta yhden
ainoan lainsäädännön soveltamista sosiaaliturvaan koskevan periaatteen
nojalla, sellaisena kuin siitä säädetään sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004 11 artiklassa.

Linkki asiaan C-45/17

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments