EU:n tuomioistuimen tuomio henkilöiden vapaata liikkuvuutta koskevassa asiassa

4.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Sijoittautumisvapaus ja työntekijöiden vapaa liikkuvuus – SEUT 45 ja SEUT 49 artikla – Lääkärin tutkintotodistuksen, todistuksen tai muun muodollista kelpoisuutta osoittavan asiakirjan vastavuoroinen tunnustaminen – Direktiivit 75/363/ETY ja 93/16/ETY – Erikoislääkäriksi kouluttautuvien lääkärien palkkaus

Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Tribunale di Bolzano (Bolzanon
alioikeus, Italia).

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee lääkärintointa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten
määräysten yhteensovittamisesta 16.6.1975 annetun neuvoston direktiivin
75/363/ETY (EYVL 1975, L 167, s. 14), sellaisena kuin se on muutettuna
26.1.1982 annetulla neuvoston direktiivillä 82/76/ETY (EYVL 1982, L 43,
s. 21; jäljempänä direktiivi 75/363), 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja
SEUT 45 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain yhtäältä Sabine Simma
Federspiel ja toisaalta Provincia autonoma di Bolzano (Bolzanon
autonominen maakunta, Italia) ja Equitalia Nord SpA ja joka koskee
toimia, joilla kyseinen maakunta velvoitti Simma Federspielin
palauttamaan korkoineen osan apurahasta, joka hänelle oli myönnetty
muussa jäsenvaltiossa kuin Italian tasavallassa järjestettyä
täysipäiväistä neurologian ja psykiatrian erikoislääkärikoulutusta
varten.

Unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Lääkärintointa
koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten
yhteensovittamisesta 16.6.1975 annetun neuvoston direktiivin 75/363/ETY,
sellaisena kuin se on muutettuna 26.1.1982 annetulla neuvoston
direktiivillä 82/76/ETY, 2 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja lääkäreiden
vapaan liikkuvuuden sekä heidän tutkintotodistustensa, todistustensa ja
muiden muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa
vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta 5.4.1993 annetun neuvoston
direktiivin 93/16/ETY 24 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava
siten, että ne eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle
jäsenvaltion säännöstölle, jossa toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän
erikoislääkärikoulutuksen rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen
apurahan myöntämisedellytykseksi asetetaan se, että apurahan saava
lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa kyseisessä ensimmäisessä
jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen vuoden kuluessa
erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai palauttaa enintään 70
prosenttia myönnetyn apurahan määrästä lainmukaisine korkoineen, jos
tällaista sitoumusta ei täytetä.

2)      SEUT
45 ja SEUT 49 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä
pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle jäsenvaltion säännöstölle, jossa
toisessa jäsenvaltiossa järjestettävän erikoislääkärinkoulutuksen
rahoittamiseen tarkoitetun kansallisen apurahan myöntämisedellytykseksi
asetetaan se, että apurahan saava lääkäri harjoittaa ammattitoimintaansa
kyseisessä ensimmäisessä jäsenvaltiossa viiden vuoden ajan kymmenen
vuoden kuluessa erikoistumisopintojen loppuun saattamisesta tai
palauttaa enintään 70 prosenttia myönnetyn apurahan määrästä
lainmukaisine korkoineen, jos tällaista sitoumusta ei täytetä, paitsi
jos kyseisessä säännöstössä säädetyillä toimenpiteillä ei
tosiasiallisesti edistetä kansanterveyden suojelua ja
sosiaaliturvajärjestelmän rahoituksen tasapainoa koskevien tavoitteiden
saavuttamista ja ylitetään se, mikä tätä varten on tarpeellista, mikä
ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava.

Linkki asiaan C-419/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments