EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Puitepäätös 2002/584/YOS – Eurooppalainen pidätysmääräys – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Ehdottomat kieltäytymisperusteet – 3 artiklan 3 alakohta – Alaikäiset – Vaatimus tarkistaa vähimmäisikä, jonka saavuttanutta voidaan pitää rikosoikeudellisesti vastuullisena, vai tapauskohtainen arviointi niiden lisäedellytysten perusteella, joita täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännössä säädetään konkreettisesti alaikäisen panemiseksi syytteeseen tai tuomitsemiseksi

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  hof van beroep te Brussel (Brysselin
ylioikeus, Belgia).

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden
välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston
puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1), sellaisena kuin se
on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä
2009/299/YOS (EUVL 2009, L 81, s. 24; jäljempänä puitepäätös 2002/584),
3 artiklan 3 alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, joka koskee Sąd Okręgowy w Białymstokun
(Białystokin alueellinen tuomioistuin, Puola) 17.7.2014 antaman
eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jonka kohteena on Dawid Piotrowski,
täytäntöönpanoa Belgiassa.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Eurooppalaisesta
pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä
luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 annetun neuvoston puitepäätöksen
2002/584/YOS 3 artiklan 3 alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna
26.2.2009 annetulla neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, on
tulkittava siten, että täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion
oikeusviranomaisen on kieltäydyttävä ainoastaan sellaisten
eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevien alaikäisten
luovuttamisesta, jotka täytäntöönpanojäsenvaltion lainsäädännön mukaan
eivät ole vaaditun ikäisiä, jotta heitä voitaisiin pitää
rikosoikeudellisesti vastuullisina heitä koskevan pidätysmääräyksen
perusteena olevista teoista.

2)      Puitepäätöksen
2002/584 3 artiklan 3 alakohtaa, sellaisena kuin se on muutettuna
puitepäätöksellä 2009/299, on tulkittava siten, että voidakseen tehdä
päätöksen eurooppalaisen pidätysmääräyksen kohteena olevan alaikäisen
luovuttamisesta täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen on
tarkistettava vain se, onko kyseinen henkilö saavuttanut vähimmäisiän,
jotta häntä voidaan pitää täytäntöönpanojäsenvaltiossa
rikosoikeudellisesti vastuullisena tällaisen pidätysmääräyksen
perusteena olevista teoista, eikä sen pidä ottaa huomioon mahdollisia
henkilökohtaiseen arviointiin liittyviä lisäedellytyksiä, jotka tämän
jäsenvaltion lainsäädännössä asetetaan konkreettisesti edellytyksiksi
alaikäisen panemiselle syytteeseen tai tuomitsemiselle tällaisista
teoista.

Linkki asiaan C-367/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments