Esitys luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslain säännöksen muuttamisesta eduskunnalle

25.1.2018 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Muutoksella mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön säätäminen.

Hallitus esittää
perustuslain tarkistamista siten, että tavallisella lailla voitaisiin
säätää tarpeellisiksi katsottavien edellytysten täyttyessä kansallisen
turvallisuuden suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista
luottamuksellisen viestin salaisuuden suojaan. Käytännössä muutoksella
mahdollistettaisiin tiedustelutoimivaltuuksia koskevan lainsäädännön
säätäminen.

Perustuslain muutosesitys sekä
tiedustelulainsäädännön uudistamiseen liittyvät siviili- ja
sotilastiedustelua sekä tiedustelutoiminnan valvontaa koskevat
lakiesitykset annettiin eduskunnalle tänään. 

Uusi rajoitusperuste mahdollistaisi tiedon hankkimisen kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi

Esityksen
mukaan Suomeen mahdollisesti kohdistuvien uhkien tunnistamiseksi ja
torjumiseksi on tarpeen saada tietoa sotilaallisesta toiminnasta ja
sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa kansallista
turvallisuutta. Tiedonhankinnan kohteena oleva toiminta ei välttämättä
olisi rangaistavaksi säädettyä tai edennyt niin pitkälle, että siihen
voitaisiin kohdistaa konkreettinen ja yksilöity rikosepäily.
Tiedontarpeet kohdistuvat esimerkiksi turvallisuusympäristön kehitykseen
ja kansanvaltaista valtiojärjestystä tai yhteiskunnan perustoimintoja
vakavasti uhkaavan toimintaan, kuten terrorismiin liittyvään toimintaan
tai väkivaltaiseen radikalisoitumiseen taikka ulkomaisten
tiedustelupalvelujen toimintaan.

Tietoa sotilaallisesta
toiminnasta ja sellaisesta muusta toiminnasta, joka vakavasti uhkaa
kansallista turvallisuutta, on esityksen mukaan välttämätöntä hankkia
myös sellaisilla tavoilla, jotka saattavat rajoittaa luottamuksellisen
viestin salaisuuden suojaa nykyaikaisessa viestinnässä.

Perustuslain
mukaan kirjeen, puhelun ja muun luottamuksellisen viestin salaisuus on
loukkaamaton. Perustuslain nykyisen sanamuodon mukaan lailla voidaan
säätää välttämättömistä rajoituksista luottamuksellisen viestin
salaisuuteen vain yksilön tai yhteiskunnan turvallisuutta taikka
kotirauhaa vaarantavien rikosten tutkinnassa, oikeudenkäynnissä ja
turvallisuustarkastuksessa sekä vapaudenmenetyksen aikana.

Sanamuodon
ja sen nykyisen tulkintakäytännön mukaan lailla ei voida säätää viestin
suojan rajoittamisesta muissa tarkoituksissa, kuten esimerkiksi
kansallisen turvallisuuden suojaamiseksi ja siihen kohdistuviin uhkiin
varautumiseksi. Tämän mahdollistamiseksi perustuslakiin lisättäisiin
uusia hyväksyttäviä perusteita rajoittaa luottamuksellisen viestin
salaisuutta.

Esityksen mukaan viestin suojaa voitaisiin
rajoittaa, jos se olisi välttämätöntä ”tiedon hankkimiseksi
sotilaallisesta toiminnasta taikka sellaisesta muusta toiminnasta, joka
vakavasti uhkaa kansallista turvallisuutta”.

Sotilaallisella
toiminnalla säännöksessä tarkoitettaisiin sekä valtiollista että
ei-valtiollista sotilaallisesti järjestäytyneiden joukkojen tai
sotilaallisiin voimakeinoihin liittyvää toimintaa. Tiedon hankkiminen
sotilaallisesta toiminnasta sisältäisi Suomeen kohdistuvien ulkoisten
sotilaallisten uhkien kartoittamisen. 

Kansallista turvallisuutta
vakavasti uhkaavalla toiminnalla tarkoitettaisiin säännöksessä
kansanvaltaista valtio- ja yhteiskuntajärjestystä, yhteiskunnan
perustoimintoja, suuren ihmismäärän henkeä tai terveyttä tai
kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta uhkaavaa toimintaa.
Edellytyksenä olisi kuitenkin se, että toiminnalla olisi jokin kytkentä
Suomeen ja että se uhkaisi nimenomaan Suomen kansallista turvallisuutta.

Muutoksen
perusteella voitaisiin tavallisessa laissa säätää viestin salaisuuden
suojaan puuttuvista tiedustelutoimivaltuuksista. Säännös rajoittaisi
osin merkittävästikin sitä, millä edellytyksillä toimivaltuuksista
voitaisiin säätää. Kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvan uhan tulisi
olla luonteeltaan vakavaa. Lisäksi viestin salaisuuteen puuttuvilta
toimivaltuuksilta edellytettäisiin, että ne olisivat välttämättömiä
tiedon hankkimiseksi. Tiedon hankkimiselle asetettaisiin siten korkea
kynnys.

Samassa yhteydessä luottamuksellisen viestin suojaa
koskevan nykyisen säännöksen sanamuoto ”rikosten tutkinnassa”
korvattaisiin ilmaisulla ”rikosten torjunnassa”, mikä käsittäisi
rikosten ennalta ehkäisemisen, paljastamisen ja selvittämisen.
Sanamuodon muutos vastaisi ilmaisun vakiintunutta tulkintaa, mutta ei
muuttaisi sen sisältöä.

Yleinen tietoliikenteen seuranta ei mahdollista

Perustuslakiin
sisältyvästä välttämättömyysvaatimuksesta johtuu, että
luottamuksellisen viestin salaisuuteen puuttumisen tulee olla
mahdollisimman kohdennettua ja rajattua. Esityksessä painotetaan, että
myös nykyiseen tulkintakäytäntöön sisältyvät perusoikeuksien yleiset
rajoitusedellytykset tulevat jatkossakin sellaisinaan sovellettaviksi.

Uusi
sääntely ei siten mahdollistaisi yleisestä, kohdentamattomasta ja
kaiken kattavasta tietoliikenteen seurannasta säätämistä. Tavallisen
lain tasoisessa sääntelyssä on säädettävä tiedonhankintatoimivaltuuksien
yksilöimisestä sekä noudatettava perusoikeuksien rajoitusedellytyksiä,
ihmisoikeusvelvoitteita ja EU-oikeutta. Sääntelyssä on myös
huolehdittava riittävistä oikeusturva- ja valvontajärjestelmistä.  

Muutos voimaan kiireellisenä

Hallitus
ehdottaa, että eduskunta käsittelisi perustuslain muutosesityksen
kiireellisessä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Suomen
turvallisuustilanteen heikentyminen ja tarve varautua Suomen kansallista
turvallisuutta uhkaavaan toimintaan muodostavat hallituksen näkemyksen
mukaan sellaisen poikkeuksellisen tilanteen, jossa perustuslain
kiireelliselle muuttamiselle on osoitettavissa välttämätön tarve.

Jos
asia käsitellään normaalissa perustuslainsäätämisjärjestyksessä,
voisivat tiedusteluviranomaisten uusia toimivaltuuksia koskevat
säännökset tulla voimaan ehkä vasta vuoden 2020 alkupuolella.
Käytettäessä kiireellistä perustuslainsäätämisjärjestystä säännökset
voisivat tulla voimaan aikaisemmin, mahdollisesti jo vuoden 2018
lopulla. Jos esitysten eduskuntakäsittely jatkuu kuluvan vaalikauden
lopulle asti eli kevääseen 2019, vähentää tämä tarvetta kiireellisen
menettelyn käyttöön, esityksessä todetaan.

Esitys luottamuksellisen viestin suojaa koskevan perustuslain säännöksen muuttamisesta eduskunnalle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments