Summaariset riita-asiat tarkoitus keskittää yhdeksään käräjäoikeuteen

21.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille

 

Hallitus esittää, että summaaristen riita-asioiden
käsittely keskitettäisiin Ahvenanmaan, Helsingin, Itä-Uudenmaan,
Kymenlaakson, Lapin, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen
käräjäoikeuksiin.Nykyisin summaarisia asioita käsitellään kaikissa
käräjäoikeuksissa.

Summaarisia
ovat sellaiset riidattomat velkomisasiat, jotka käräjäoikeus ratkaisee
kirjallisessa menettelyssä. Lisäksi summaarisiin kuuluvat mm. häätöä
koskevat riidattomat asiat. Vuonna 2016 käräjäoikeuksissa ratkaistiin
noin 346 000 summaarista riita-asiaa.

Keskittämisellä voitaisiin
nopeuttaa ja tehostaa summaaristen riita-asioiden käsittelyä. Asioiden
käsittely myös yhdenmukaistuisi, mikä lisäisi kansalaisten
yhdenvertaisuutta ja oikeusturvan saatavuutta.

Esityksen mukaan summaarisissa asioissa toimivaltaisten käräjäoikeuksien tuomiopiirit olisivat:

– Ahvenanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Ahvenanmaan maakunta.

– Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Helsingin kaupunki.


Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Uudenmaan
maakunta, lukuun ottamatta Helsingin kaupunkia, sekä Pyhtään kunta.

– Kymenlaakson käräjäoikeuden
tuomiopiiriin kuuluisivat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson,
Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon ja Päijät-Hämeen maakunnat, lukuun
ottamatta Pyhtään kuntaa.

– Lapin käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Kainuun ja Lapin maakunnat.

– Oulun käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisi Pohjois-Pohjanmaan maakunta.

– Pirkanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Pirkanmaan ja Satakunnan maakunnat.

– Pohjanmaan käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakunnat.

– Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluisivat Kanta-Hämeen ja Varsinais-Suomen maakunnat.

Summaaristen
riita-asioiden käsittelyssä tarvittavan erityisasiantuntemuksen
varmistamiseksi asiat keskitettäisiin kussakin hovioikeuspiirissä
lähtökohtaisesti yhteen käräjäoikeuteen. Poikkeuksena olisivat
Helsingin, Turun ja Rovaniemen hovioikeuspiirit, joissa asiamäärien tai
kielellisten oikeuksien toteutumisen perusteella asioita käsiteltäisiin
kahdessa tai kolmessa käräjäoikeudessa.

Hovioikeuspiirijaosta
poiketen Satakunnan käräjäoikeudessa nykyisin käsiteltävät summaariset
riita-asiat käsiteltäisiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa, jonne
henkilökunnan olisi helpompi siirtyä työskentelemään kuin Pohjanmaan
käräjäoikeuteen.

Itä-Suomen hovioikeuspiirin summaariset
riita-asiat keskitettäisiin Kymenlaakson käräjäoikeuteen. Poikkeuksena
olisi Pyhtään kunta, jonka summaariset riita-asiat käsiteltäisiin
ruotsinkielisen väestönosan kielellisten oikeuksien turvaamiseksi
Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa, joka perustetaan käräjäoikeusverkoston
uudistuksen yhteydessä Vantaalle.

Sähköinen asiointi pakolliseksi muille kuin yksityishenkilöille

Uudistukseen
liittyen esitetään, että sähköinen asiointi tulisi summaarisissa
riita-asioissa pakolliseksi muille kuin omassa asiassaan toimiville
luonnollisille henkilöille. Näin voitaisiin merkittävästi vähentää
työmäärää summaaristen riita-asioiden käsittelyssä.

Esimerkiksi
ammattimaista perintätoimintaa harjoittavien ja
oikeudenkäyntiasiamiesten olisi toimitettava summaarisen riita-asian
haastehakemus käräjäoikeudelle käyttäen oikeushallinnon
tietojärjestelmäyhteyttä tai sähköistä asiointipalvelua. Muulla tavalla
toimitetut haastehakemukset jätettäisiin normaalitapauksissa tutkimatta.

Yksityishenkilö
saisi kuitenkin omassa asiassaan aina toimittaa summaarisen
haastehakemuksen myös paperisena tai sähköpostin liitetiedostona.

Puhelintiedoksianto
laajenisi esityksen mukaan kaikkiin summaarisiin riita-asioihin. Tämä
tarkoittaisi, että riidatonta saatavaa koskevan haasteen lisäksi myös
hallinnan tai rikkoutuneen olosuhteen palauttamista taikka häätöä
koskeva haaste voitaisiin antaa tiedoksi puhelimitse.   

Esitetyt
uudistukset vähentäisivät oikeushallinnon vuosittaisia menoja arviolta
800 000 euroa. Käräjäoikeuksien kansliahenkilökunnan työ vähenisi noin
20 henkilötyövuodella.

Henkilöstön tarve vähenisi niissä
käräjäoikeuksissa, joissa summaarisia riita-asioita ei enää jatkossa
käsiteltäisi. Summaarisia asioita käsitteleviin käräjäoikeuksiin
tarvittaisiin lisähenkilöstöä muista käräjäoikeuksista.

Uudistuksen
toimeenpano henkilöstön kanssa käytävine neuvotteluineen on tarkoitus
nivoa yhteen käräjäoikeusverkoston uudistuksen kanssa. Muutokset
tulisivat voimaan samaan aikaan kuin käräjäoikeusverkoston uudistus eli
vuoden 2019 alusta.

Valtioneuvoston päätökset

Summaaristen riita-asioiden keskittäminen -hanke

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments