Eu:n tuomioistuimen tuomio siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

21.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilö, joka ei enää toimi itsenäisenä ammatinharjoittajana – Itsenäisen ammatinharjoittajan aseman säilyminen – Oleskeluoikeus – Jäsenvaltion lainsäädäntö, jonka mukaan työnhakijan tukea myönnetään henkilöille, joilla on oleskeluoikeus tämän jäsenvaltion alueella

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Court of Appeal (ylioikeus, Irlanti).

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY,
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY,
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158,
s. 77) 7 ja 14 artiklan sekä sosiaaliturvajärjestelmien
yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL 2004, L 166, s. 1), sellaisena kuin
se on muutettuna 16.9.2009 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EY) N:o 988/2009 (EUVL 2009, L 284, s. 43) (jäljempänä
asetus N:o 883/2004) 4 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Florea Gusa,
Minister for Social Protection (sosiaalisesta suojelusta vastaava
ministeri, Irlanti), Irlanti ja Attorney General, ja joka koskee
työnhakijan tuen epäämistä Gusalta.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2004/38/EY 7 artiklan 3 kohdan b alakohtaa on tulkittava
siten, että jäsenvaltion kansalainen, joka on laillisesti oleskellut ja
toiminut itsenäisenä ammatinharjoittajana toisessa jäsenvaltiossa noin
neljä vuotta, lopettanut toimintansa työn puutteen takia, joka on
johtunut hänestä riippumattomista syistä ja joka on asianmukaisesti
rekisteröity, ja ilmoittautunut työnhakijaksi asianomaiseen
työvoimatoimistoon viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa, säilyttää
itsenäisen ammatinharjoittajan aseman kyseisen direktiivin 7 artiklan
1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa.

Linkki asiaan C-442/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments