Eu:n tuomioistuimen tuomio karkottamisasiassa

7.12.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asema – Direktiivi 2003/109/EY – 12 artikla – Karkottamispäätöksen tekeminen pitkään oleskelleesta kolmannen maan kansalaisesta – Huomioon otettavat seikat – Kansallinen säännöstö – Kyseisten seikkojen huomiotta jättäminen – Yhteensopivuus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
n° 1 de Pamplona (Pamplonan hallintotuomioistuin, Espanja)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta
25.11.2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY (EUVL 2004, L 16,
s. 44) 12 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain Wilber López
Pastuzano ja Delegación del Gobierno en Navarra (Espanjan valtion
itsehallintoalueiden tason hallintoyksikkö Navarrassa) ja joka koskee
viimeksi mainitun 29.6.2015 tekemää päätöstä, jolla López Pastuzano
määrätään karkotettavaksi Espanjan alueelta (jäljempänä 29.6.2015
päivätty päätös).

Unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Pitkään
oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta 25.11.2003
annetun neuvoston direktiivin 2003/109/EY 12 artiklaa on tulkittava
siten, että se on esteenä jäsenvaltion säännöstölle, jossa – sellaisena
kuin osa kyseisen jäsenvaltion tuomioistuimista on sitä tulkinnut – ei
säädetä pitkään oleskelleen kolmannen valtion kansalaisen
karkottamissuojan edellytysten soveltamisesta kaikkien hallinnollisten
karkottamispäätösten osalta, riippumatta tällaisen toimenpiteen
luonteesta tai sitä koskevista oikeudellisista menettelytavoista.

Linkki asiaan C-636/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiasta 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments