Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa

8.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Lailla pantaisiin täytäntöön rikosasioiden tietosuojadirektiivi, joka yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa muodostaa EU:n niin sanotun tietosuojapaketin.

Oikeusministeriön
asettama työryhmä ehdottaa lain säätämistä henkilötietojen käsittelystä
rikosasioissa. Lakia sovellettaisiin poliisin, syyttäjien,
tuomioistuinten, Rikosseuraamuslaitoksen, Tullin,
rajavalvontaviranomaisten ja muiden toimivaltaisten viranomaisten
käsitellessä henkilötietoja rikosasiassa.

– Rikosten tutkinnassa
ja ennaltaehkäisyssä henkilötietojen käyttöä koskevilla säädöksillä on
nykyisin yhä suurempi rooli. Erityisesti rajat ylittävän rikollisuuden
selvittämisessä henkilötietojen vaihdolla on merkittävä rooli.
Lainvalvontaviranomaisten toimivaltuuksia arvioitaessa on
samanaikaisesti pidettävä huolta ajantasaisesta henkilötietojen käytön
sääntelystä rikosasioissa. Lainsäädännössä tulee punnita tarkkaan
tasapainoa lainvalvontaviranomaisten toimivaltuuksien ja henkilötietojen
suojan välillä, toteaa oikeusministeri Antti Häkkänen.

Työryhmän
ehdottamalla lailla pantaisiin täytäntöön rikosasioiden
tietosuojadirektiivi, joka yhdessä tietosuoja-asetuksen kanssa muodostaa
EU:n niin sanotun tietosuojapaketin. EU:n  tietosuojadirektiivin 
tavoitteena on nykyaikaistaa sääntelyä, helpottaa tietojen vapaata
liikkuvuutta EU-maiden poliisi- ja oikeusviranomaisten välillä sekä
varmistaa henkilötietojen suoja rikosasioita käsiteltäessä.

Ehdotettua
lakia sovellettaisiin henkilötietojen käsittelyyn silloin, kun on kyse
esimerkiksi rikoksen ennalta estämisestä, selvittämisestä tai
syyteharkintaan saattamisesta, syytetoimista, rikosasian
käsittelemisestä tuomioistuimessa, seuraamuksen täytäntöönpanemisesta
taikka yleiseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien ehkäisemisestä.

Laissa
säädettäisiin muun muassa toimivaltaisten viranomaisten
velvollisuuksista tietojen käsittelyssä, rekisteröidyn oikeuksista,
tietosuojavastaavan tehtävistä sekä oikeusturvakeinoista ja
seuraamuksista. Lain noudattamista valvoisi tietosuojan
valvontaviranomainen (nykyisin tietosuojavaltuutettu), josta
säädettäisiin EU:n tietosuoja-asetusta täydentävässä uudessa
kansallisessa tietosuojalaissa.

Rekisteröidyllä olisi työryhmän
ehdotuksen mukaan oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa ja saada tietoja
henkilötietojensa käsittelystä. Rekisteröidyn oikeuksia voitaisiin
kuitenkin rajoittaa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi rikoksen
selvittämisen kannalta. Tällöin rekisteröity voisi pyytää
valvontaviranomaista tarkastamaan, että hänen henkilötietojaan on
käsitelty lainmukaisesti.

Lakia sovellettaisiin myös kansallisen turvallisuuden ylläpidon yhteydessä

Lisäksi
työryhmä ehdottaa, että lakia sovellettaisiin myös silloin, kun
Puolustusvoimat, Rajavartiolaitos ja poliisi, erityisesti
suojelupoliisi, käsittelevät henkilötietoja kansallisen turvallisuuden
ylläpitämisen yhteydessä. Tältä osin ehdotus ei perustu EU-direktiiviin,
vaan tarpeeseen säännellä sellaisesta henkilötietojen käsittelystä,
joka ei kuulu EU:n toimivaltaan.

Ehdotettu laki olisi
rikosasioiden käsittelyssä noudatettava yleislaki, josta voidaan poiketa
kutakin alaa koskevassa erityislainsäädännössä. Sektorikohtaista
lainsäädäntöä on valmisteltu samanaikaisesti työryhmän ehdotuksen
kanssa.

Henkilötietojen käsittelyyn rikosasioissa sovelletaan
nykyisin yleislakina henkilötietolakia, joka  kumoutuu EU:n
tietosuojauudistuksen ja uuden kansallisen lainsäädännön voimaantulon
myötä.

Työryhmä ehdottaa, että uusi laki tulisi voimaan 6.
toukokuuta 2018. Ehdotus on lausunnolla Lausuntopalvelu.fi:ssä 4.
joulukuuta 2017 saakka.

Työryhmä ehdottaa lakia henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments