Perintökaaren 25 luvun mukaisesti toimitettua maatilan perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna luovutuksena

13.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:
Tulovero – Tuloverolaki 45 § – Luovutus – Luovutusvoittovero – Perintö – Perinnönjako – Perintökaari 25 luku – Maatila – Tilanpidonjatkaja – Rahakorvaus – Ulkopuoliset vara

Perintökaaren 25 luvun mukaisesti
toimitettua maatilan perinnönjakoa ei pidetty tuloverolaissa
tarkoitettuna luovutuksena, eikä perillisen tilanpidonjatkajalta saama
korvaus ollut hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.

A oli
ollut osakkaana 2.10.2009 kuolleen veljensä B kuolinpesässä. A:n lisäksi
kuolinpesän osakkaina olivat olleet perittävän veljen sijaan tulleet
kolme rintaperillistä. B:n jälkeen 4.1.2010 päivätyssä perukirjassa
jäämistön varoina oli ilmoitettu muun ohessa maatilakiinteistö.
Pesänjakajan laatimasta 19.2.2013 päivätystä perinnönjakokirjasta kävi
ilmi, että yksi perillisistä oli toimittanut pesänjakajalle maatilaan
kohdistuvan perintökaaren 25 luvun mukaisen lunastusvaatimuksen, jota A
oli vastustanut. Pesänjakaja oli ELY-keskuksen ja Maaseutuviraston
lausuntoihin perustuen päättänyt perinnönjaossa, että perintökaaren 25
luvun säännökset soveltuivat vaadituilta osin maatilaan ja
lunastusvaatimuksen esittäjään.

Perinnönjakokirjan mukaan koko
jäämistön käypä arvo oli ollut 1 682 526 euroa, ja A:n laskennallinen
perintöosuus oli tästä puolet eli 841 263 euroa. Maatilan käyväksi
arvoksi oli perinnönjaossa luettu yhteensä 1 103 625 euroa. Jaettavan
omaisuuden arvo, johon ei sovellettu perintökaaren 25 luvun säännöksiä,
oli ollut arvoltaan yhteensä 578 901 euroa. A sai jaossa tästä puolet
eli 289 450,50 euroa. Lisäksi A sai perintökaaren 25 luvun mukaisessa
perinnönjaossa korvauksena maatilan saaneelta veljenpojalta 220 724,70
euroa, josta pesän ulkopuolisten varojen osuus oli 215 639,71 euroa. A
sai perinnönjaossa omaisuutta yhteensä 510 175,20 euroa.
Perinnönjakokirjan perusteella oikaistussa perintöverotuksessa A:n
verotettavaksi perintöosuudeksi oli luettu 412 627,64 euroa, ja koko
maatilan arvoksi oli katsottu 946 855 euroa.

Valituksenalaisessa
asiassa oli kyse perintökaaren 25 luvun mukaan toimitetusta
perinnönjaosta, jossa maatila oli jakamattomana sisällytetty soveliaan
tilanpidonjatkajan perintöosuuteen ja jossa tilanpidonjatkaja oli
perintökaaressa säädetyn mukaisesti kuolinpesän ulkopuolisin varoin
suorittanut muille kuolinpesän osakkaille tästä korvausta.
Hallinto-oikeuden ratkaistavana oli kysymys siitä, oliko tällaista
perinnönjakoa pidettävä tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna
luovutuksena ja oliko kuolinpesän osakkaan tilanpidonjatkajalta saama
korvaus verotuksessa hänen omaisuudesta saamaansa luovutushintaa.
Toimitetussa perinnönjaossa menettelyä oli kutsuttu maatilan
lunastukseksi.

Hallinto-oikeus totesi, että perintökaaren 25
luvussa tarkoitettu maatilan antaminen soveliaalle tilanpidonjatkajalle
eroaa ratkaisevasti sopimukseen perustuvasta perinnönjaosta, jossa pesän
osakkaat esimerkiksi sopivat jäämistön varoihin kuuluvan omaisuuden
jaosta pesän ulkopuolisia varoja käyttäen. A ei ollut hyväksynyt
maatilan antamista perittävän veljenpojalle, ja perinnönjako oli siten
toimitettu hänen tahtonsa vastaisesti. Hallinto-oikeus totesi edelleen,
että perillisen oikeus jakamattoman kuolinpesän varoihin kuuluviin
omaisuusesineisiin on ennen perinnönjaon toimittamista luonteeltaan
jaotonta, eikä A:n voinut verotuksenkaan näkökulmasta arvioida missään
vaiheessa saaneen maatilaa tai sen osaa vallintaansa. Tilanpidonjatkaja
oli perintökaaressa säädettynä velvoitteenaan maksanut rahana A:lle
korvausta siitä, että tämä oli menettänyt laskennallisen osuutensa
jäämistöön kuuluneeseen maatilaan. A:n saamaa korvausta oli siten
pidettävä osana perinnönjakoa. Hallinto-oikeus katsoi, että
perintökaaren 25 luvun mukaisesti valituksenalaisessa asiassa
toimitettua perinnönjakoa ei ollut pidettävä tuloverolain 45 §:n 1
momentissa tarkoitettuna luovutuksena, eikä A:n tilanpidonjatkajalta
saama korvaus siten verotuksessa ollut hänen omaisuudesta saamaansa
luovutushintaa.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments