Lausunto valtioneuvoston asetuksesta Syyttäjälaitoksesta

27.11.2017 | Lausunnot

Dnro 66/2017

Lausuntopyyntönne: OM 1/66/2016, 3.11.2017
VALTIONEUVOSTON ASETUS SYYTTÄJÄLAITOKSESTA

Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on saanut oikeusministeriöltä 21.6.2017 päivätyn lausuntopyynnön koskien valtioneuvoston asetusta syyttäjälaitoksesta. Asianajajaliitto on syyttäjälaitosuudistuksen yhteydessä lausunut aikaisemmin, mitä on kokenut tärkeäksi lausua. Uudistus on kaikin puolin kannatettava. Asianajajaliitto toteaa nyt lausuttavana olevan esityksen johdosta seuraavaa:

VNA 1 luku: Syyttäjälaitoksen organisaatio ja tehtävät
Ei ole lausuttavaa.

VNA 2 luku: Henkilöstö, erityisesti syyttäjien hallinnolliset tehtävät, nimittäminen ja virkavapaus
Ei ole lausuttavaa.

VNA 3 luku: Erinäiset säännökset, erityisesti hallintokanteluasioiden ratkaiseminen
Ei ole lausuttavaa.

Muita huomioita, tarve muille säännöksille
Asetusehdotuksessa on useita kirjoituksellisia epäyhteneväisyyksiä. ”Syyttäjälaitos” kirjoitetaan osassa kappaleita keskellä isolla alkukirjaimella, osassa pienellä. Niin ikään sanoja ”valtionsyyttäjä” (es. 4 §) ja ”Valtion-syyttäjä” (11 §) käytetään epäyhtenevästi. Vaikka asia tulee selkeästi ilmi, vahvistettavassa asetuksessa on syytä olla kirjoitusasu kunnossa.

Helsingissä 27. päivänä marraskuuta 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Mervi Salo, Asianajotoimisto Mervi Salo, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.