Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus siirtotyöläisen sosiaaliturvaa koskevassa asiassa

10.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Siirtotyöntekijät – Sosiaaliturva – Sovellettava lainsäädäntö – Asetus (ETY) N:o 1408/71 – 14 artiklan 1 kohdan a alakohta – Työhön lähetetyt työntekijät – Asetus (ETY) N:o 574/72 – 11 artiklan 1 kohta – E 101 ‑todistus – Sitovuus – Todistus on hankittu tai siihen vedotaan vilpillisin keinoin

”Oikeus päättyy siihen, mistä vääryys alkaa.” Tämä ranskalaisen oikeustieteen professorin Marcel Ferdinand Planiolin käyttämä määritelmä kuvaa hyvin Hof van Cassatien
(kassaatiotuomioistuin, Belgia) käsiteltävässä asiassa pohdittavana
olevaa kysymystä. Käsiteltävä asia on jatkoa useille muille tapauksille,
joista annetun jo hyvin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan E 101
‑todistus, jolla osoitetaan, että Euroopan unionin alueella liikkuva
työntekijä kuuluu todistuksen antaneen laitoksen jäsenvaltion
sosiaaliturvajärjestelmään, on luonteeltaan sitova

Unionin
tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että niin
kauan kuin jäsenvaltion toimivaltaisen laitoksen asetuksen (ETY)
N:o 1408/71 täytäntöönpanomenettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 574/72(5)
11 artiklan 1 kohdan mukaisesti antamaa E 101 ‑todistusta ei ole
peruutettu tai mitätöity, kyseisellä todistuksella on sitova vaikutus
sen jäsenvaltion sisäisessä oikeusjärjestyksessä, jonne palkattu
työntekijä menee työskentelemään, ja se sitoo näin ollen tämän
jäsenvaltion laitoksia. Tästä seuraa, ettei vastaanottavan jäsenvaltion
tuomioistuimella ole oikeutta tutkia E 101 ‑todistuksen pätevyyttä tämän
todistuksen myöntämisen perustana olevien seikkojen osalta.

Kansallinen
tuomioistuin haluaa ennakkoratkaisupyynnöllään lähinnä selvittää,
sovelletaanko tätä oikeuskäytäntöä tilanteessa, jossa vastaanottavan
jäsenvaltion tuomioistuin toteaa, että E 101 ‑todistus on hankittu tai
siihen vedotaan vilpillisin keinoin.

Julkisasiamies selvittää tässä ratkaisuehdotuksessa syyt, joiden perusteella hän katsoo, ettei E 101
‑todistus sido vastaanottavan jäsenvaltion tuomioistuinta, jos se
toteaa, että todistus on hankittu tai siihen vedotaan vilpillisesti, ja
että kyseinen tuomioistuin voi tällaisessa tapauksessa jättää
soveltamatta E 101 ‑todistusta.

Julkisasiamies ehdottaa, että unionin tuomioistuin vastaa Hof van
Cassatien esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Sosiaaliturvajärjestelmien
soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin
ja heidän perheenjäseniinsä annetun asetuksen (ETY) N:o 1408/71
täytäntöönpanomenettelystä 21.3.1972 annetun neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 574/72, sellaisena kuin se on muutettuna 8.12.1981 annetulla
neuvoston asetuksella (ETY) N:o 3795/81, 11 artiklan 1 kohtaa on
tulkittava siten, että vastaanottavan jäsenvaltion tuomioistuin voi
jättää soveltamatta E 101 ‑todistusta, jonka toisen jäsenvaltion
toimivaltaisen viranomaisen nimeämä laitos on antanut asetuksen
N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna 12.5.1981 annetulla
neuvoston asetuksella (ETY) N:o 1390/81, 14 artiklan 1 kohdan
a alakohdan nojalla, jos tämä tuomioistuin toteaa, että todistus on
hankittu tai siihen vedotaan vilpillisin keinoin.

Linkki asiaan C-359/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments