Hallinto-oikeus arvioi luvattomasti maassa oleskelevan oikeutta toimeentulotukeen

8.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO:

Toimeentulotuki – Oikeus toimeentulotukeen – Tilapäinen oleskelu – Kiireellinen toimeentulotuen tarve

Kansaneläkelaitos oli 3.1.2017
hylännyt X:n toimeentulotukihakemuksen ja Kela Oikaisuvaatimuskeskus oli
28.3.2017 hylännyt X:n oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuskeskuksen
päätöksen perustelujen mukaan X:n katsottiin oleskelevan maassa
laittomasti, koska hänen oleskelulupansa oli hylätty. Päätös X:n maasta
poistamisesta oli täytäntöönpanokelpoinen ja hänet oli määrätty
maahantulokieltoon 1.12.2016–1.12.2018. X:n oleskelun Suomessa
katsottiin olevan tilapäistä. X:n toimeentulotukihakemus hylättiin,
koska hänen ei voitu katsoa oleskelevan toimeentulotukilain
edellyttämällä tavalla Suomessa.

Hallinto-oikeus kumosi Kela
Oikaisuvaatimuskeskuksen päätöksen ja palautti asian sille uudelleen
käsiteltäväksi. Päätöksensä perusteluissa hallinto-oikeus totesi, että
toimeentulotuesta annetussa laissa (toimeentulotukilaki) ei ole
erityisiä säännöksiä toimeentulotukijärjestelmän soveltamisesta maassa
ulkomaalaislainsäädännön kannalta laillisesti tai laittomasti, pysyvästi
tai väliaikaisesti oleskeleviin ulkomaalaisiin. Toimeentulotukilain 14 a
§ on toimeentulotuen järjestämisvastuuta ja kustannusten oikeaan
kuntaan kohdentamista koskeva säännös, eikä sillä siten ole ratkaisevaa
oikeudellista merkitystä arvioitaessa, millä edellytyksillä ja missä
laajuudessa maassa laittomasti oleskeleva on oikeutettu
toimeentulotukeen Suomessa. Selvää on kuitenkin, että toimeentulotuen
myöntäminen edellyttää oleskelua Suomessa. Lisäksi toimeentulotukilain
14 a §:stä ja sen esitöistä on Suomen perustuslain 19 §:n 1 momentti
huomioon ottaen tulkittavissa, että myös tilapäisesti Suomessa
oleskelevalle hakijalle on myönnettävä vähintäänkin välttämätön osuus
perustoimeentulotuesta, jos tämä on kiireellisen toimeentulotuen
tarpeessa, eikä voi turvata toimeentuloaan muulla tavoin. Näin ollen
hallinto-oikeus katsoi, ettei Kela Oikaisuvaatimuskeskus ollut voinut
mainitsemallaan perusteella hylätä valittajan toimeentulotukihakemusta.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments