EU:n tuomioistuimen tuomio sosiaalipolitiikkaa koskevassa asiassa

9.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Direktiivi 97/81/EY – UNICE:n, CEEP:n ja EAY:n tekemä osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Miespuoliset ja naispuoliset työntekijät – Yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan alalla – Direktiivi 79/7/ETY – 4 artikla – Vertikaalista työaikajärjestelyä noudattava osa-aikainen työntekijä – Työttömyysetuus – Kansallinen säännöstö, jonka mukaan päivien, joina ei työskennellä, ei katsota kuuluvan etuuden keston määrittämisessä käytettäviin maksukausiin

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Juzgado de lo
Social n° 33 de Barcelona (Barcelonan sosiaalituomioistuin nro 33,
Espanja).

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee yhtäältä Euroopan teollisuuden ja työnantajain keskusjärjestön
(UNICE), julkisten yritysten Euroopan keskuksen (CEEP) ja Euroopan
ammatillisen yhteisjärjestön (EAY) tekemästä osa-aikatyötä koskevasta
puitesopimuksesta 15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY
(EYVL 1998, L 14, s. 9) liitteessä olevan, 6.6.1997 tehdyn osa-aikatyötä
koskevan puitesopimuksen (jäljempänä puitesopimus) 4 lausekkeen ja
toisaalta miesten ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen
asteittaisesta toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä
19.12.1978 annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY (EYVL 1979, L 6,
s. 24) 4 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain María Begoña Espadas
Recio ja Servicio Público de Empleo Estatal (työllisyysviranomainen,
Espanja) (jäljempänä SPEE) ja joka koskee ”vertikaalista
työaikajärjestelyä” noudattavien osa-aikaisten työntekijöiden
työttömyysetuuden keston laskentapohjan määrittämistä.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      UNICE:n,
CEEP:n ja EAY:n tekemästä osa-aikatyötä koskevasta puitesopimuksesta
15.12.1997 annetun neuvoston direktiivin 97/81/EY liitteessä olevan,
6.6.1997 tehdyn osa-aikatyötä koskevan puitesopimuksen 4 lausekkeen
1 kohtaa ei sovelleta pääasiassa kyseessä olevan kaltaiseen
maksuperusteiseen työttömyysetuuteen.

2)      Miesten
ja naisten tasa-arvoisen kohtelun periaatteen asteittaisesta
toteuttamisesta sosiaaliturvaa koskevissa kysymyksissä 19.12.1978
annetun neuvoston direktiivin 79/7/ETY 4 artiklan 1 kohtaa on tulkittava
siten, että se on esteenä jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan
vertikaalisen osa-aikatyön tapauksessa ei oteta niiden päivien
laskennassa, joilta vakuutusmaksuja on maksettu, huomioon päiviä, joina
ei ole työskennelty, mikä lyhentää näin ollen työttömyysetuuden
maksamisaikaa, kun on todettu, että enemmistö vertikaalista
osa-aikatyötä tekevistä työntekijöistä on naisia, joihin tällainen
lainsäädäntö vaikuttaa kielteisesti.

Linkki asiaan C-98/15

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote asiassa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments