EU:n tuomioistuimen tuomio Euroopan kansalaisuutta koskevassa asiassa

14.11.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Unionin kansalaisuus – SEUT 21 artikla – Direktiivi 2004/38/EY – Henkilöt, joihin tätä direktiiviä sovelletaan – Kaksoiskansalaisuus – Unionin kansalainen, joka on hankkinut vastaanottavan jäsenvaltion kansalaisuuden ja samalla säilyttänyt alkuperäisen kansalaisuutensa – Kolmannen maan kansalaisen, joka on unionin kansalaisen perheenjäsen, oleskeluoikeus tässä jäsenvaltiossa

Enakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  High Court of Justice (England &
Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Englannin ja
Walesin alioikeus, Queen’s Bench ‑osasto (hallintojaosto)

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä
oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella,
asetuksen (ETY) N:o 1612/68 muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY,
68/360/ETY, 72/194/ETY, 73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY,
90/365/ETY ja 93/96/ETY kumoamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/38/EY (EUVL 2004, L 158,
s. 77, oikaisut EUVL 2004, L 229, s. 35 ja EUVL 2005, L 197, s. 34)
tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Toufik Lounes ja
Secretary of State for the Home Department (sisäasianministeri,
Yhdistynyt kuningaskunta) ja jossa on kyse siitä, että Lounesille ei
myönnetty oleskelukorttia.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiiviä 2004/38/EY on tulkittava siten, että tilanteessa, jossa
Euroopan unionin kansalainen on käyttänyt liikkumisvapauttaan
siirtymällä toiseen jäsenvaltioon kuin jonka kansalainen hän on ja
oleskelemalla siellä tämän direktiivin 7 artiklan 1 kohdan tai
16 artiklan 1 kohdan mukaisesti, hankkinut sittemmin tämän jäsenvaltion
kansalaisuuden säilyttäen samalla myös alkuperäisen kansalaisuuteensa ja
avioitunut useita vuosia myöhemmin kolmannen maan kansalaisen kanssa,
jonka kanssa hän asuu edelleen mainitun jäsenvaltion alueella, tällä
kolmannen maan kansalaisella ei ole johdettua oleskeluoikeutta
kyseisessä jäsenvaltiossa mainitun direktiivin säännösten perusteella.
Kyseisellä kolmannen maan kansalaisella voi kuitenkin olla tällainen
oleskeluoikeus SEUT 21 artiklan 1 kohdan nojalla edellytyksillä, jotka
eivät saa olla ankarampia kuin edellytykset, joista direktiivissä
2004/38 säädetään tällaisen oleskeluoikeuden myöntämiseksi kolmannen
maan kansalaiselle, joka on sellaisen unionin kansalaisen perheenjäsen,
joka on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen asettautumalla
toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jonka kansalainen hän on.

Linkki asiaan C-165/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

 

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments