Virkamiesten välisiä sähköpostiviestejä ei tarvinnut luovuttaa pyytäjälle

12.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:157

Asiakirjajulkisuus – Julkisuuslain soveltaminen – Viranomaisten sisäistä työskentelyä varten laadittu asiakirja – Virkamiesten välinen sähköpostiviestintä – Eri viranomaiset – Ympäristöministeriö – ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskukselle (ELY-keskus) esitetty asiakirjapyyntö koski kaikkea
postin tai sähköpostin välityksellä tapahtunutta kirjeenvaihtoa
ympäristöministeriön ja ELY-keskuksen sekä sanotuissa viranomaisissa
toimivien virkamiesten välillä koskien Talvivaara Sotkamo Oy:n tai
Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n toimintaa ja valvontaa aikavälillä
1.1.2011–23.1.2015. ELY-keskus luovutti asiakirjapyynnön esittäjälle
arkistoidun (ELY-keskuksen diaariin kirjatun) aineiston, mutta ei
kirjaamattomia sähköpostiviestejä katsoen, että ne jäävät julkisuuslain
soveltamisalan ulkopuolelle mainitun lain 5 §:n 4 momentin perusteella.
Luovuttamatta jätetty aineisto käsitti lähes 200 sähköpostiviestiä.
Asiassa oli ratkaistavana, voitiinko eri viranomaisissa toimivien
virkamiesten välisen viestinnän tuloksena syntyneitä asiakirjoja pitää
julkisuuslain 5 §:n 4 momentissa tarkoitettuina sisäisen työskentelyn
asiakirjoina.

Luovuttamatta jätettyjä, saman
hallinnonalan viranomaisissa toimivien virkamiesten välisiä
sähköpostiviestejä voitiin luonnehtia ennemminkin yksittäisten
virkamiesten keskinäisiksi kuin viranomaisten väliseksi
viestienvaihdoksi. Sisällöltään ja tarkoitukseltaan viestit olivat
pääosin mielipiteen- tai tietojenvaihdoksi luonnehdittavia.
Sähköpostiviestintä oli viranomaisten ja virkamiesten välisessä
neuvotteluluonteisessa yhteydenpidossa huomattavasti keskeisemmässä
asemassa kuin julkisuuslain tullessa voimaan vuonna 1999. Kun vielä
otettiin huomioon, että julkisuuslain 5 §:n 4 momentin tarkoituksena on
turvata virkamiesten välisen kommunikoinnin ja mielipiteidenvaihdon
vapautta, kysymyksessä olevia sähköpostiviestejä oli pidettävä
lainkohdassa tarkoitettuina viranomaisten sisäistä työskentelyä varten
laadittuina asiakirjoina. Sähköpostiviesteihin tutustumisen perusteella
voitiin lisäksi arvioida, että kokonaisuutena arvioituna ne eivät
sisältäneet sellaisia tietoja, että ne arkistolainsäädännön mukaan oli
liitettävä arkistoon. Luovuttamatta jätettyihin sähköpostiviesteihin ei
siten julkisuuslain 5 §:n 4 momentin perusteella sovellettu mainittua
lakia.

Esittelijän eriävä mielipide.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments