Lakivaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen käräjäoikeusverkostosta

29.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeuksia ovat jatkossa Ahvenanmaan, Etelä-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Etelä-Savon, Helsingin, Itä-Uudenmaan, Kainuun, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Kymenlaakson, Lapin, Länsi-Uudenmaan, Oulun, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen, Satakunnan ja Varsinais-Suomen käräjäoikeudet.

“Perustuslakivaliokunta on
lausunnossaan ehdottanut, että lakivaliokunta harkitsee mahdollisuutta
tehdä seurantaa koskeva lausumaehdotus eduskunnalle ottaen huomioon
käräjäoikeusverkoston muuttamisen ja siihen liittyvän mahdollisen
summaaristen asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen tosiasialliset
vaikutukset oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen ja kielellisten
oikeuksien toteutumiseen (PeVL 12/2017 vp). 
Lakivaliokunta
toteaa, että käräjäoikeuksien rakenneuudistuksessa on useassa suhteessa
kyse merkittävästä muutoksesta. Tämän vuoksi uudistuksen toimivuutta ja
vaikutuksia on perusteltua seurata laaja-alaisesti kiinnittäen huomiota
oikeusturvan alueelliseen saatavuuteen, kielellisten oikeuksien
toteutumiseen, oikeudellisten palvelujen tarjontaan sekä taloudellisiin
kustannuksiin ja säästöihin. Seurannassa on samalla aiheellista
kiinnittää huomiota perustuslakivaliokunnan esittämin tavoin
käräjäoikeuksien rakenneuudistuksen ja mahdollisen summaaristen
riita-asioiden käsittelyä koskevan uudistuksen yhteisvaikutuksiin.
Lakivaliokunta edellyttää, että sille annetaan asiasta selvitys vuoden
2022 loppuun mennessä. Valiokunta ehdottaa asiasta lausuman hyväksymistä.”

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

  • LaVM 11/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuomioistuinlain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments