KHO:lta ratkaisuja suullisen käsittelyn tarpeellisuudesta virkamiehen irtisanomisjutuissa

19.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:163 Virkamies – Poliisimies – Irtisanominen – Poliisin käyttäytyminen – Rikostuomio – Erityisen painava syy – Kohtuullinen aika – Suullinen käsittely

KHO: Virkamies – Rajavartiosto – Toimistoupseeri – Irtisanominen – Virantoimituksesta pidättäminen – Suullinen käsittely

Virastaan irtisanottua
poliisimiestä oli hallinto-oikeudessa ja irtisanomisasiaa käsiteltäessä
edustanut lainoppinut asiamies, joka toimi hänen asiamiehenään myös
korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Hallinto-oikeuden päätöksestä ja
asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan poliisimies ei ollut
hallinto-oikeudessa esittänyt suullisen käsittelyn toimittamista
koskevaa pyyntöä. Asiassa ei ollut ilmennyt myöskään perusteita, joiden
johdosta hallinto-oikeuden olisi tullut viran puolesta ilman pyyntöä
toimittaa asiassa suullinen käsittely.

Poliisimies oli
pyytänyt korkeimmassa hallinto-oikeudessa suullisen käsittelyn
toimittamista sen selvittämiseksi, oliko poliisiviranomaisen katsottava
tehneen tosiasiallisen ratkaisun olla irtisanomatta häntä jo ennen
irtisanomisen perustana olleita tapahtumia koskeneen käräjäoikeuden
tuomion antamista ja oliko irtisanominen tästä johtuen liian myöhään
tehtynä lainvastainen. Lisäksi poliisimies oli pyytänyt suullisen
käsittelyn toimittamista sen selvittämiseksi, mikä merkitys asian
arvioinnissa oli annettava hänen luottamustaan koskevalle mittaukselle.

Kun
perusteita suullisen käsittelyn toimittamiseksi poliisimiehen pyynnöstä
hallintolainkäyttölain 38 §:n 1 momentin nojalla ei ollut, tuli
suullisen käsittelyn toimittamista korkeimmassa hallinto-oikeudessa
arvioida hallintolainkäyttölain 37 §:n nojalla siltä kannalta, oliko
asian selvittämiseksi poliisimiehen esittämän mukaisesti asiassa tarpeen
toimittaa suullinen käsittely.

Korkein hallinto-oikeus
katsoi, että suullisen käsittelyn toimittamista koskeva pyyntö koski
sellaisia tosiseikkoja, jotka olivat oikeudellisesti merkityksettömiä
esillä olevan asian lopputuloksen kannalta. Vaatimus suullisen
käsittelyn toimittamisesta hylättiin.

Rajavartioston toimistoupseerina
toiminut yliluutnantti A:n virkasuhde oli irtisanottu ja A oli pidätetty
virantoimituksesta välittömästi koko irtisanomisajaksi. A, joka oli
esiintynyt hallinto-oikeudessa ilman lainoppinutta asiamiestä tai
avustajaa, oli siellä vaatinut irtisanomista ja virantoimituksesta
pidättämistä koskevan päätöksen kumoamista ja suullisen käsittelyn
toimittamista.

Hallinto-oikeus oli katsonut suullisen käsittelyn
toimittamisen ilmeisen tarpeettomaksi ja hylännyt A:n vaatimuksen
suullisen käsittelyn toimittamisesta sekä valituksen. Hallinto-oikeuden
päätöksen mukaan asiassa oli keskeisesti kysymys ainoastaan siitä, oliko
työnantaja voinut määrätä A:n tämän puutteellisen työkyvyn vuoksi
terveystarkastukseen ja mikä oikeudellinen merkitys A:n kieltäytymiselle
kyseisestä tarkastuksesta oli annettava. Hallinto-oikeuden mukaan
valitus oli ratkaistavissa asiakirjojen perusteella eikä oikeudenkäynnin
osapuolten tai todistajien kuulemisella olisi saatu ratkaisun kannalta
merkityksellistä lisäselvitystä.

Kun otettiin huomioon A:n asian
laatu, asialla objektiivisesta näkökulmasta arvioiden oleva tärkeä
merkitys A:lle, suullisen käsittelyn toimittamista hallinto-oikeudessa
koskeva A:n vaatimus, A:n esiintyminen hallinto-oikeudessa ilman
lainoppinutta asiamiestä tai avustajaa sekä Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 1 kappaleen ja yksityiskohtaisten
perustelujensa valossa tulkittava hallintolainkäyttölain 38 §, korkein
hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeuden olisi tullut toimittaa
asiassa suullinen käsittely. Suullisen käsittelyn toimittamista ei voitu
hallinto-oikeuden esittämillä perusteluilla pitää ilmeisen
tarpeettomana.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments