Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus yhdistetyissä Euroopan unionin kansalaisuutta koskevissa asioissa

24.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Euroopan unionin kansalaisuus – Unionin kansalaisten oikeus liikkua ja oleskella unionin alueella – Suoja karkottamista vastaan – Oleskelu vastaanottavan jäsenvaltion alueella karkottamispäätöstä edeltävät kymmenen vuotta – Unionin kansalainen, jolla ei ole enää siteitä kotijäsenvaltioonsa – Oleskelun yhtäjaksoisuuden keskeyttävä vankeusajanjakso – 20 vuoden maassa oleskelun jälkeen tehty rikos – Käsite ”täsmällinen ajankohta, jolloin kysymys karkottamisesta tulee esille”

Asiassa C‑316/16
esitetty ennakkoratkaisupyyntö liittyy menettelyyn, jossa asianosaisina
ovat B, joka syntyi Kreikassa vuonna 1989 ja on asunut äitinsä kanssa
Saksassa vuodesta 1993, ja Land Baden-Württemberg (Baden-Württembergin
osavaltio, Saksa). B teki vuonna 2009 rikoksen, josta hänet tuomittiin.
Asiassa C‑424/16 esitetyn ennakkoratkaisupyynnön taustalla on puolestaan
oikeusriita, jossa ovat vastakkain Secretary of State for the Home
Department (sisäministeri, Yhdistynyt kuningaskunta) ja Franco Vomero,
Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1985 asunut Italian kansalainen,
joka syyllistyi henkirikokseen vuonna 2001.

Näissä
asiayhteyksissä asianosaiset määrättiin – kummankin vietettyä tietyn
ajanjakson vankilassa – karkotettaviksi päätöksillä, jotka tehtiin
edellä mainituista rikoksista määrättyjen rangaistusten täytäntöönpanon
jälkeen. Ennakkoratkaisua pyytäneillä tuomioistuimilla on vakavia
epäilyjä siitä, voidaanko käsiteltävissä asioissa soveltaa direktiivin
2004/38/EY(2)
28 artiklan 3 kohdan a alakohtaa, jonka mukaan henkilöt, jotka ovat
oleskelleet vastaanottavassa jäsenvaltiossa ”edelliset kymmenen vuotta”,
saavat vahvistettua suojaa karkottamista vastaan. Käsiteltävät
ennakkoratkaisupyynnöt tarjoavat siten unionin tuomioistuimelle
tilaisuuden paneutua tähän direktiivin 2004/38 28 artiklan 3 kohdan
a alakohtaan sisältyvään ilmaukseen ja täsmentää kyseistä säännöstä
koskevaa oikeuskäytäntöään.

Julkisasiamies ehdottaa, että  unionin tuomioistuin vastaa
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württembergin ja Supreme Court of the
United Kingdomin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Asiassa C‑424/16:

1)      Euroopan
unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja
oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella, asetuksen (ETY) N:o 1612/68
muuttamisesta ja direktiivien 64/221/ETY, 68/360/ETY, 72/194/ETY,
73/148/ETY, 75/34/ETY, 75/35/ETY, 90/364/ETY, 90/365/ETY ja 93/96/ETY
kumoamisesta 29.4.2004 annetun direktiivin 2004/38/EY, sellaisena kuin
se on muutettuna 5.4.2011 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella (EU) N:o 492/2011, 16 artiklassa tarkoitetun pysyvän
oleskeluoikeuden saaminen on edellytys tämän direktiivin 28 artiklan
3 kohdan a alakohdan mukaisen vahvistetun suojan antamiselle.

2)      Direktiivin
2004/38 28 artiklan 3 kohdan a alakohdassa olevaa ilmausta ”edelliset
kymmenen vuotta” on tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan
yhtäjaksoista ajanjaksoa, joka lasketaan taaksepäin siitä hetkestä,
jolloin kysymys karkottamisesta on tullut esille, ja johon lisätään
tarvittaessa ajanjaksot, joina henkilö on ollut poissa maasta tai
vankilassa edellyttäen, että mikään näistä ajanjaksoista ei ole
katkaissut kotoutumista merkitseviä siteitä vastaanottavaan
jäsenvaltioon.

Asiassa C‑316/16:

Silloin,
kun kysymys karkottamisesta tulee esille, sen määrittämiseksi,
voidaanko henkilölle vankilassaolojakson jälkeen antaa direktiivin
2004/38, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 492/2011,
28 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettua vahvistettua suojaa vai
ei, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan konkreettisesti huomioon
kaikki kussakin yksittäistapauksessa asian kannalta merkitykselliset
seikat, jotka koskevat kaikkia oleskelujaksoja tämän jäsenvaltion
alueella, vankeusajanjaksot mukaan luettuina, sen selvittämiseksi, onko
vankeusajanjakso keskeyttänyt vastaanottavaan jäsenvaltioon kotoutumista
merkitsevät siteet edellisten kymmenen vuoden aikana.

Linkki asioihin C-316/16  ja C-424/16


Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments