Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus Lugano II yleissopimuksen määräysten tulkinnasta

20.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeuden alalla – Lugano II ‑yleissopimus – 27 ja 30 artikla – Vireilläolovaikutus – Tuomioistuimen käsite

Nyt käsiteltävän asian kohteena oleva kysymys
on suoraviivainen: onko asia saatettu vireille ”tuomioistuimessa” siten,
että vireilläolovaikutus syntyy 27.11.2008 tehdyllä neuvoston
päätöksellä 2009/430/EY (EUVL 2009, L 147, s. 1) hyväksytyssä,
30.10.2007 allekirjoitetussa tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden
tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla
koskevassa yleissopimuksessa (jäljempänä Lugano II ‑yleissopimus)
tarkoitetulla tavalla, jos elatusvelvoitteita koskeva hakemus jätetään
sovittelijaviranomaiselle, kuten edellytetään pakottavalla tavalla
kansallisessa prosessilainsäädännössä? Amtsgericht Stuttgartin
(Stuttgartin alioikeus, Saksa) esittämä ennakkoratkaisupyyntö antaa
unionin tuomioistuimelle harvinaisen tilaisuuden tulkita Lugano II
‑yleissopimuksen määräyksiä.

Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

Kansallisessa
tuomioistuimessa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa
sovittelumenettely on pakollinen vaihe, jota on noudatettava ennen kuin
asia voidaan panna vireille tuomioistuimessa, ja jossa
sovittelumenettelyn ja sitä seuraavan tuomioistuimessa käytävän
menettelyn katsotaan sisältävän kaksi tuomioistuinmenettelyn erillistä
osaa, asia on saatettu vireille tuomioistuimessa 27.11.2008 tehdyllä
neuvoston päätöksellä 2009/430/EY hyväksytyn, 30.10.2007 allekirjoitetun
tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja
täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan
yleissopimuksen 27 ja 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla ajankohtana,
jona asia on saatettu vireille sovitteluviranomaisessa, sillä
edellytyksellä, että hakija on toteuttanut kaikki hänen tehtäväkseen
kuuluvat vaiheet, jotka ovat välttämättömiä, jotta hän voi jatkaa
menettelyä tuomioistuimessa.

Linkki asiaan C-467/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments