EU:n tuomioistuimen tuomio perintöasiassa

13.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Asetus (EU) N:o 650/2012 – Perintöasiat ja eurooppalainen perintötodistus – Soveltamisala – Sellaisessa jäsenvaltiossa sijaitseva kiinteistö, joka ei tunne esineoikeudellista erityisjälkisäädöstä – Kieltäytyminen tunnustamasta tällaisen jälkisäädöksen esineoikeudellisia vaikutuksia

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim
(Gorzów Wielkopolskin alueellinen tuomioistuin, Puola).

 Ennakkoratkaisupyyntö
koskee toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta
ja täytäntöönpanosta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja
täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen
käyttöönotosta 4.7.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EU) N:o 650/2012 (EUVL 2012, L 201, s. 107) 1 artiklan
2 kohdan k ja l alakohdan sekä 31 artiklan tulkintaa.

Ennakkoratkaisuyyntö on esitetty menettelyssä, jonka Aleksandra Kubicka on pannut
vireille erään Słubiceen (Puola) sijoittautuneen notaarin luona
saadakseen laadituksi esineoikeudellisen erityisjälkisäädöksen
sisältävän virallisen testamentin.

Unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Toimivallasta,
sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä ja täytäntöönpanosta
perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
4.7.2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)
N:o 650/2012 1 artiklan 2 kohdan k ja l alakohtaa sekä 31 artiklaa on
tulkittava siten, että ne ovat esteenä sille, että jäsenvaltion
viranomainen kieltäytyy tunnustamasta testamentintekijän saman asetuksen
22 artiklan 1 kohdan perusteella perimykseen sovellettavaksi valitseman
lain tunteman esineoikeudellisen erityisjälkisäädöksen
esineoikeudellisia vaikutuksia, kun tätä kieltäytymistä on perusteltu
sillä, että kyseinen erityisjälkisäädös koskee sellaisessa toisessa
jäsenvaltiossa sijaitsevan kiinteistön omistusoikeutta, jonka
lainsäädännössä ei tunneta sellaista erityisjälkisäädöstä, jolla on
välitön esineoikeudellinen vaikutus perimyksen alkamisajankohtana.

Linkki asiaan C-218/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments