EU:n tuomioistuimen tuomio oikeushenkilön persoonallisuusoikeuksien loukkaamisesta internetissä julkaisemalla sitä koskevia virheellisiä tietoja

18.10.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö – Oikeudellinen yhteistyö yksityisoikeudellisissa asioissa – Asetus (EU) N:o 1215/2012 – 7 artiklan 2 alakohta – Erityinen toimivalta sopimukseen perustumatonta vastuuta koskevassa asiassa – Oikeushenkilön oikeuksien loukkaus julkaisemalla internetissä sitä koskevia, väitetysti virheellisiä tietoja ja jättämällä poistamatta sitä koskevat kommentit – Vahingon ilmenemispaikka – Tämän henkilön intressien keskus

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt  Riigikohus (ylin tuomioistuin, Viro)

Ennakkoratkaisupyyntö
koskee tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja
täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 (EUVL
2012, L 351, s. 1) 7 artiklan 2 alakohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä
Bolagsupplysningen OÜ ja Ingrid Ilsjan ja toisaalta Svensk Handel AB ja
joka koskee vaatimusta oikaista Svensk Handel AB:n internetsivustolla
julkaistut väitetysti virheelliset tiedot, poistaa niihin liittyvät
tällä sivustolla olevan keskustelufoorumin kommentit ja korvata
väitetysti aiheutunut vahinko.

Unionin tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1)      Tuomioistuimen
toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta
siviili- ja kauppaoikeuden alalla 12.12.2012 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012 7 artiklan
2 alakohtaa on tulkittava siten, että oikeushenkilö, jonka
persoonallisuusoikeuksia väitetään loukatun julkaisemalla internetissä
sitä koskevia virheellisiä tietoja ja jättämällä poistamatta sitä
koskevia kommentteja, voi nostaa näiden tietojen oikaisua, näiden
kommenttien poistamista ja koko aiheutuneen vahingon korvaamista
koskevan kanteen sen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jossa sen intressien
keskus sijaitsee.

Kun kyseinen
oikeushenkilö harjoittaa suurinta osaa toiminnastaan muussa
jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa sen sääntömääräinen kotipaikka on, tämä
henkilö voi haastaa loukkaukseen väitetysti syyllistyneen tässä muussa
jäsenvaltiossa vahingon ilmenemispaikan perusteella.

2)      Asetuksen
N:o 1215/2012 7 artiklan 2 alakohtaa on tulkittava siten, että henkilö,
jonka persoonallisuusoikeuksia väitetään loukatun julkaisemalla
internetissä häntä koskevia virheellisiä tietoja ja jättämällä
poistamatta häntä koskevia kommentteja, ei voi nostaa näiden tietojen
oikaisua ja näiden kommenttien poistamista koskevaa kannetta jokaisen
sellaisen jäsenvaltion tuomioistuimessa, jonka alueella internetissä
julkaistut tiedot ovat tai olivat saatavilla.

Linkki asiaan C-194/16

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments