Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin

29.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin. Tapaamisoikeus voitaisiin vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen läheisen henkilön välille.

Oikeusministeriön
työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta
koskevaan lakiin. Ehdotuksilla parannettaisiin lapsen oikeutta
osallistua häntä koskevien asioiden käsittelyyn ja korjattaisiin lakia
vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia, kuten perheiden
monimuotoistumista.

Tavoitteena on myös nopeuttaa
oikeudenkäyntejä ja keventää menettelyjä riidattomissa asioissa. Lain
uudistaminen on kirjattu hallitusohjelmaan.

Työryhmän tehtävänä oli laatia oikeusministerille ehdotus lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain  muutostarpeista.


Lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistaminen on tärkeä
hallitusohjelmahanke, jota oikeusministeriön työryhmä on nyt vienyt
ison askeleen eteenpäin, sanoi oikeusministeri Antti Häkkänen ottaessaan vastaan mietinnön.


Valmistelutyötä on tehty tehokkaasti vuorovaikutuksessa eri
intressiryhmien kanssa ja tavallisten kansalaisten näkemyksiä kuullen,
mistä olen erityisen tyytyväinen.

Vuoroasuminen kirjattaisiin lakiin

Lakiin
ehdotetaan säännöksiä, joiden mukaan vanhemmat voisivat sopia tai
tuomioistuin voisi päättää, että lapsi asuu vuorotellen molempien
vanhempiensa luona. Nykyisin laissa ei ole mainintaa
vuoroasumisjärjestelyistä.

Vuoroasumisessakin lapsella voisi olla
vain yksi virallinen asuinpaikka. Ehdotetut säännökset  eivät siten
vaikuttaisi välittömästi etuuksien ja palvelujen saamiseen, kuten
asumistukeen ja koulukuljetuksiin. Näihin liittyvät muutostarpeet tulisi
arvioida kullakin hallinnonalalla erikseen.

Lapsen yhteydenpito isovanhempiin ja muihin läheisiin

Lapsen
huollon tavoitteita koskevia säännöksiä ehdotetaan tarkistettavaksi,
jotta laista ilmenisi nykyistä selvemmin huoltajien velvollisuus vaalia
lapselle läheisiä ihmissuhteita.

Tapaamisoikeus voitaisiin
työryhmän ehdotuksen mukaan vahvistaa myös lapsen ja hänelle erityisen
läheisen henkilön välille. Erityisen läheinen suhde on voinut muodostua
esimerkiksi samassa taloudessa asuneeseen isovanhempaan tai
sijaisvanhempaan taikka vanhemman entiseen puolisoon. Tällaisesta
tapaamisoikeudesta voitaisiin sopia sosiaaliviranomaisen vahvistamalla
sopimuksella tai siitä voitaisiin määrätä tuomioistuimen päätöksellä.  

Vieraannuttamisen ehkäisemiseen useita keinoja

Työryhmä
ehdottaa useita lainsäädäntötoimia, joilla pyritään nykyistä
tehokkaammin ehkäisemään vieraannuttamisesta tai muusta tapaamisoikeuden
estämisestä johtuvia ongelmatilanteita. Vieraannuttamisella
tarkoitetaan yleensä vanhemman käyttäytymistä tavalla, joka vaikeuttaa
lapsen ja toisen vanhemman välistä vuorovaikutussuhdetta.

Lakiin
lisättäisiin kummallekin vanhemmalle velvollisuus myötävaikuttaa
tapaamisoikeuden toteutumiseen ja kiellettäisiin epäasiallinen
vaikuttaminen lapseen.

Tuomioistuimen ratkaisuharkinnassa olisi
muun ohella otettava huomioon vanhemman kyky asettaa lapsen tarpeet
vanhempien välisten ristiriitojen edelle. Tuomioistuimen päätökseen
voitaisiin myös asettaa sakon uhka tapaamisoikeuden turvaamiseksi.  

Lapsen osallisuuden vahvistaminen

Lapsen
oikeuteen tulla kuulluksi ja osallistua häntä koskevien asioiden
käsittelyyn ehdotetaan parannuksia. Laissa säädettäisiin myös nykyistä
yksityiskohtaisemmin lapsen kuulemisesta tuomioistuimessa ja
sosiaaliviranomaisen luona. Tuomioistuin voisi käyttää kuulemisessa
apuna asiantuntija-avustajaa, jonka tehtävänä olisi ennen kaikkea
varmistaa se, että kuuleminen tapahtuu lapsiystävällisellä tavalla.

Oikeudenkäyntien nopeuttamiseksi uudistuksia

Lapsen
huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevaa oikeudenkäyntiä voi pitkittää
tuomioistuimen sosiaalilautakunnalta pyytämän selvityksen viipyminen.
Työryhmä ehdottaa useita uudistuksia jäntevöittämään ja lyhentämään
selvitysprosessiin käytettävää aikaa.

Toistuvat huoltoriidat ovat
lapsen kannalta vahingollisia. Niiden ehkäisemiseksi työryhmä ehdottaa
kynnyksen korottamista lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan
sopimuksen tai tuomioistuimen päätöksen muuttamiselle.

Lapsenhuoltolain
uudistamistyöryhmän mietintö on lausunnolla lausuntopalvelu.fi:ssä 29.
syyskuuta alkaen. Lausuntoaikaa on 1. joulukuuta saakka, minkä jälkeen
päätetään asian jatkovalmistelusta.

Työryhmä ehdottaa uudistuksia lapsenhuoltolakiin

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments