KHO sisäministeriön esityksestä maasta karkottamista koskevien säännösten muuttamisesta: haitat hyötyjä suuremmat

5.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Sisäministeriön luonnoksessa laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamiset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

Sisäministeriölle antamassaan
lausunnossa korkein hallinto-oikeus katsoo, että ehdotuksessa esitetyt
keinot tiettyjen karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanon
nopeuttamiseksi tuottaisivat varsin vähäistä hyötyä. Kun mahdollisia
hyötyjä vielä verrataan ennakoitavissa oleviin ongelmiin, voidaan
haittoja pitää selvästi suurempina kuin hyötyjä. Korkein hallinto-oikeus
ei myöskään näe, että muutokset edistäisivät selkeyttä.

Missään tapauksessa korkein hallinto-oikeus ei pidä luonnokseen
sisältyvää ehdotusta hallinto-oikeuksille määrättävästä 30 päivän
käsittelyajasta mahdollisena. Mikäli hallituksen esitys kaikesta
huolimatta annettaisiin, korkein hallinto-oikeus tulee perustelemaan
kantaansa tuossa yhteydessä tarkemmin. Nyt korkein hallinto-oikeus
tyytyy toteamaan, että sitovista käsittelyajoista säätäminen olisi
asianmukaisen käsittelyn ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin
toteutumisen kannalta erittäin ongelmallista.

Lausunnossaan korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa muun ohella
tuomioistuinten käsittelyaikoihin, oikeussuojakeinojen tehokkuuteen,
yhdenvertaisuusperiaatteeseen, toimenpiteiden oikeasuhtaisuuteen sekä
siihen, mitä vaikutuksia esityksessä ehdotetuilla asioilla on
hallinto-oikeuden menettelytapoihin.

Oikeusturvan tehokkuuden heikennysten ja hallinto-oikeuksien
työmäärän lisäämisen sijasta olisi korkeimman hallinto-oikeuden mielestä
perustellumpaa priorisointijärjestelyillä ja muuten kehittää hyviä
käytäntöjä, joiden avulla hallinto-oikeudet voisivat parantaa
ratkaistutoimintaansa nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa
viivytyksettömälle täytäntöönpanolle olisi yhteiskunnan kannalta
suurinta tarvetta.

KHO sisäministeriön esityksestä maasta karkottamista koskevien säännösten muuttamisesta: haitat hyötyjä suuremmat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments