Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle

20.9.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hallitus esittää, että etu- ja sukunimeä koskeva lainsäädäntö uudistetaan kokonaisuudessaan.

Eduskunnalle annetun esityksen tavoitteena on saattaa nimiä
koskeva lainsäädäntö vastaamaan yhteiskunnassa tapahtuneita muutoksia.
Valinnanvapautta lisättäisiin.

Esityksen mukaan perherakenteiden
muutokset kuten, avoliittoperheiden lukumäärän kasvu, perheiden
kansainvälistyminen sekä pyrkimys aiempaa yksilöllisempään nimenantoon,
edellyttävät lainsäädännön uudelleen tarkastelua.

Kotimaiseen
nimikäytäntöön pohjautuvia säännöksiä väljennettäisiin. Rinnan
kansainvälistymisen kanssa turvattaisiin kuitenkin myös perinteisen
kotimaisen nimikulttuurin säilymistä. Käytössä olevien sukunimien suoja
säilyisi nykyisenä. Lapsen edun huomioon ottamista lapsen nimiä
koskevassa päätöksenteossa vahvistettaisiin.

Nimiasioihin
liittyviä päällekkäisiä viranomaistoimintoja karsittaisiin ja
nimihakemusten käsittelyaikoja lyhennettäisiin. Nimen ilmoittamista ja
muuttamista varten luotaisiin sähköiset palvelut.

Tavoitteena on, että uusi etu- ja sukunimi laki voisi tulla voimaan vuoden 2019 alusta.

Etunimiä voisi ottaa nykyisen kolmen sijaan neljä

Esityksen
mukaan etunimen ei enää edellytettäisi olevan kotimaisen nimikäytännön
mukainen, vaan ehdotettua uutta etunimeä arvioitaisiin suhteessa
kaikkiin Suomessa käytössä oleviin etunimiin riippumatta siitä, minkä
maan nimikulttuurista nimi on lähtöisin.

Etunimien
sukupuolisidonnaisuudesta ei luovuttaisi, mutta nimet, joiden ei voida
katsoa vakiintuneen vain jommankumman sukupuolen nimiksi, olisivat
edelleen molempien sukupuolten käytettävissä.

Etunimen
hyväksyttävyyteen liittyviä ehdottomia esteitä tarkennettaisiin.
Esimerkiksi etunimen aiheuttamaa haittaa tulisi arvioida eri tavalla,
kun kyseessä on lapselle annettava nimi tai täysi-ikäisen henkilön oma
nimenmuutos.

Lapsen nimenantovelvoitetta koskevaa määräaikaa nostettaisiin nykyisestä kahdesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Sukunimiyhdistelmät sallittaisiin

Esityksen
mukaan kahdesta eri sukunimestä voitaisiin muodostaa
sukunimiyhdistelmä. Näin esimerkiksi lapsella voisi olla nimiyhteys
kumpaankin vanhempaansa tilanteessa, jossa vanhemmilla on eri sukunimet.

Sukunimiyhdistelmän
salliminen ottaisi esityksen mukaan huomioon entistä paremmin perheiden
erilaiset tilanteet ja lisäisi tasa-arvoisuutta ja yhtenäisyyttä
esimerkiksi avoliitto- ja uusperheissä. Puolisoiden yhtäläinen oikeus
muodostaa sukunimiyhdistelmä toistensa sukunimistä kunnioittaisi
puolisoiden tahtoa muodostaa nimiyhteys toisiinsa ilman, että kumpikaan
joutuisi luopumaan omasta nimi-identiteetistään tai nimiyhteydestä
mahdolliseen lapseen.

Puolisot voisivat edelleen valita myös yhden, yhteisen sukunimen, joka siirtyy sellaisenaan lapselle.

Alaikäisen
lapsen sukunimi voisi tietyissä tilanteissa määräytyä suoraan vieraan
valtion nimikulttuurin mukaisesti. Lapsen sukunimeksi voitaisiin valita
esim. vanhemman tai isovanhemman nimestä muodostettu sukunimi tai
sukunimiyhdistelmä, jos vanhemmilla on kansalaisuutensa tai muuhun
siihen rinnastettavan seikan perusteella yhteys vieraaseen valtioon,
jonka nimikäytäntöön ilmoitettu nimi kuuluu. 

Mahdollisuus yhteiseen sukunimeen avoliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa

Esityksen
mukaan pitkäkestoisessa avoliitossa elävät voisivat saada erillisestä
hakemuksesta yhteisen sukunimen tai sukunimiyhdistelmän. Avopuolisoilla
olisi oikeus yhteiseen sukunimeen myös, jos heillä on yhteinen lapsi tai
yhteisessä huollossa oleva lapsi. 

Mahdollisuus yhteiseen sukunimeen tai sukunimiyhdistelmään koskisi myös rekisteröidyssä parisuhteessa eläviä.

Nimilautakuntakäsittelyä rajattaisiin huomattavasti nykyisestä

Uudella
lailla sukunimen muuttamiseen liittyviä menettelyjä
yksinkertaistettaisiin ja nopeutettaisiin. Nimiasia, jonka ratkaiseminen
ei edellytä nimilautakunnan asiantuntemusta, voitaisiin ratkaista
itsenäisesti maistraatissa. 

Nimiasioiden sähköinen käsittely

Nimiasioiden
käsittelyssä siirryttäisiin sähköiseen käsittelyyn. Tavoitteena on,
että yksinkertaiset ilmoitusasiat ja nimenmuutokset hoituisivat
automaattisesti ja ainoastaan harkintaa vaativat tapaukset tulisivat
maistraatin ratkaistaviksi. Sähköinen käsittelymahdollisuus lyhentäisi
käsittelyaikoja sekä helpottaisi kansalaisten arkea erityisesti niiltä
osin, kun kyseessä on niin sanottu rutiininomainen nimiasia.

Muutoksilla
toteutettaisiin hallituksen tavoitteita sääntelyn sujuvoittamisesta,
turhien normien purkamisesta ja hallinnollisen taakan keventämisestä.
Nimi-ilmoitusten ja nimenmuutoshakemusten sähköinen käsittely on osa
hallituksen tavoitteita julkisten palveluiden digitalisoimisesta ja
palveluiden rakentamisesta käyttäjälähtöisiksi.

Esitys uudeksi nimilaiksi eduskunnalle

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments