Ruotsin HD arvioi yrityksen täyttymiskynnystä tuhotyön (mordbrand) osalta

24.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ruotsin korkein oikeus (HD) on kesällä antamassaan tuomiossa arvioinut sitä, missä vaiheessa tuhotyön on katsottu edenneen yrityksen asteelle. Huolimatta siitä, että vastaajien ei näytetty esim. sytyttäneen tulitikkuja sen jälkeen, kun palavaa nestettä oli kaadettu bussiin, katsottiin teon edenneen yrityksen asteelle.

HD:n lehdistötiedotteesta:

Två män som åtalats för försök till mordbrand
har i dag dömts av Högsta domstolen för försök till mordbrand respektive
medhjälp till försök till mordbrand. Mordbranden skulle, om den hade
fullbordats, ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

En natt i maj 2016 slog fyra personer sönder rutan i framdörren till
en parkerad passagerarbuss. Personerna använde sedan hålet för att hälla
ut dieselolja i den trappa som ledde upp i bussen. De avsåg att tända
eld på bussen, men blev avbrutna av att bussens chaufför kom till
platsen. Även om det inte visats att de försökt tända någon tändsticka
eller något annat elddon har den s.k. försökspunkten, dvs. den tidpunkt
då försöksansvar inträder, ansetts nådd senast när vätskan hälldes ut i
bussen.

En fullbordad mordbrand skulle ha inneburit fara för förstörelse av
dels bussen, dels tre i närheten stående lastbilar. Även om faran avsett
egendom av ett betydande värde har det inte funnits någon beaktansvärd
risk för ytterligare spridning eller fara för liv eller hälsa. Inte
heller skulle det ha förelegat fara för mer betydande ideella värden
(t.ex. någons hem). Mordbranden skulle därför, om den hade fullbordats,
ha varit att bedöma som mindre allvarlig.

En person som deltog i skadegörelsen av bussen och i att hälla ut
vätskan, har nu dömts för att, tillsammans och i samförstånd med de tre
andra personerna, ha begått försök till sådan mordbrand som är att
bedöma som mindre allvarlig. Straffvärdet för mordbrandsförsöket har
bedömts motsvara fängelse i ett år. Han har också dömts för rån och för
ett par andra brott. Fängelsestraffet för den samlade brottsligheten har
bestämts till fängelse i två år och sex månader.

En annan person, som i bil körde de fyra personerna till platsen och
som också satt och väntade i bilen alldeles i närheten av bussen, har –
eftersom det inte är bevisat att han agerade tillsammans och i
samförstånd med de fyra övriga – dömts för medhjälp till försök till
mordbrand som är mindre allvarlig. Påföljden har i hans fall bestämts
till skyddstillsyn.

Koko lehdistötiedote, jossa myös linkki koko ratkaisuun, löytyy täältä: Den s.k. försökspunkten har vid mordbrand ansetts nådd när en bussruta krossats och dieselolja hällts in i bussen

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments