Lausunto ulosottoon liittyvien työllistymisen kannustinloukkujen purkamisesta

24.8.2017 | Lausunnot

Dnro 49/2017

Lausuntopyyntönne: OM 18/41/2016, 3.7.2017

ULOSOTTOON LIITTYVIEN TYÖLLISTYMISEN KANNUSTINLOUKKUJEN PURKAMISTA KOSKEVA TYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

Suomen Asianajajaliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja lausuu seuraavaa:

Asianajajaliitto pitää erityisen tärkeänä työryhmän tavoitettava parantaa pitkäaikaistyöttömien ulosottovelallisten asemaa. Mietinnön mukaan pitkän työttömyyden jälkeen työllistyneelle velalliselle myönnetään lykkäystä ulosoton alkamiseen velallisen sitä pyytäessä. Lykkäyskuukausien määrää pidennetään neljästä kuuteen kuukauteen. Harkinnanvaraisesta lykkäyksestä tehdään pienituloisille oikeus.

Ulosmittauksista suurin osa kohdistuu velallisen palkkaan, eläkkeeseen tai elinkeinotuloon ja valtaosa ulosoton perintätuloksesta kertyy toistuvaistulon ulosmittauksesta. Omaisuuden myynnit kohdistuvat pieneen osaan velallisista. Uudistusten kohdistaminen pääasiassa toistuvaistulon ulosmittaukseen on perusteltua.

Mietinnössä ei ehdoteta muutoksia velallisen suojaosuuteen. Suojaosuudella tarkoitetaan sitä määrää, joka velalliselle on aina jätettävä palkan ulosmittauksessa. Palkasta ulosmitattava määrä perustuu suojaosuuden suuruuteen ja muuttuu tulojen mukaan.

Asianajajaliitto katsoo mietinnössä hyvin perustellun sen, miksi suojaosuuden nosto ei ole oikea keino kannustinloukkujen purkamiseen tai työllisyyden parantamiseen. Järjestelmän kehittämisessä tulee ottaa huomioon velallisen aseman lisäksi velkojan oikeus suoritukseen. Kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisena voidaan pitää tehostamistoimenpiteiden kohdentamista erityisesti niihin ulosottovelallisiin, jotka työllistyessään tulevat tulorajaulosmittauksen piiriin.

Työryhmän mietinnön uudistus on askel oikeaan suuntaan toimissa kuluttajien ylivelkaantumisen ennaltaehkäisemisessä sekä ylivelkaantuneen työllistymisen tukemisessa ja uuden alun mahdollistamisessa.

Helsingissä elokuun 24. päivänä 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola

Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI

Asianajaja Kari Peltola, Asianajotoimisto Impola Oy, Helsinki