KHO: Kunnan ja sen työntekijän sovintosopimuksen salassapidolle ei ollut perusteita

23.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO: Asiakirjajulkisuutta koskeva asia (kaupungin ja työntekijän välinen sovintosopimus)

Oikeudellinen arviointi ja lopputulos

Nyt
kysymyksessä olevalla sovintosopimuksella on sen sanamuodon mukaan
sovittu Vantaan kaupungin ja B:n välillä B:n virka- tai työsuhteeseen
liittyneistä erimielisyyksistä. Sopimuksessa kaupunki ja yksittäinen
kaupungin työtekijä ovat keskenään sopineet työntekijän työsuhteen
päättämisestä ja sen ehdoista.

Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18
kohdan esityöt viittaavat siihen, että kunnalla työmarkkinaosapuolena
tai työriidan osapuolena tarkoitetaan säännöksessä lähinnä niin
sanottuja kollektiivisopimustilanteita ja niihin liittyviä riitoja.
Julkisuuslain 1 §:ssä säädetyllä julkisuusperiaatteella on merkitystä
tulkittaessa julkisuuslain 24 §:n salassapitosäännöksiä, jotka
merkitsevät poikkeuksia julkisuusperiaatteesta. Julkisuuslain eräänä
tarkoituksena on sen 3 §:n mukaan mahdollistaa julkisyhteisöjen varojen
käytön valvonta.

Nämä tulkinnan lähtökohdat huomioon ottaen
julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 18 kohdan säännöstä ei voida tulkita
siten, että se koskisi myös nyt kysymyksessä olevaa sovintosopimusta.
Kaupungin ja B:n väliseen sopimukseen sisältyvät tiedot eivät siten ole
mainitun lainkohdan nojalla salassa pidettäviä.

Kun otetaan
huomioon sopimukseen sisältyvien tietojen sisältö ja luonne, salassa
pidolle ei ole muutakaan lain mukaista perustetta. Sopimusta on
pidettävä julkisena asiakirjana siihen sisältyvää yksityishenkilön
tilinumeroa lukuun ottamatta.

Tämän vuoksi ja kun otetaan
huomioon korkeimmassa hallinto-oikeudessa esitetyt vaatimukset ja
asiassa saatu selvitys, hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen
muuttamiseen ei ole perusteita.

Muu päätös 3947/2017

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments