KHO: Hallintotuomioistuinten uudistuva prosessilaki vaatii perusteellista jatkovalmistelua

22.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus pitää perusteltuna ehdotuksia siitä, että oikeudenkäynnin peruspiirteet säilytetään, mutta samalla korostetaan asianosaisten omaa vastuuta asian käsittelyn etenemisestä.

Korkein
hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa voimassa
olevan hallintolainkäyttölain korvaavasta lakiesityksestä. KHO
kiinnittää huomiota sekä lukuisiin periaatteellisiin ja rakenteellisiin
ongelmakohtiin että useisiin yksittäisiin säännösehdotuksiin ja niiden
perusteluihin.

Suullisten käsittelyjen osalta KHO ei pidä mahdollisena, että
hallinto-oikeuksia ja korkeinta hallinto-oikeutta koskisivat samat
säännökset. Ongelmallisena KHO pitää muun ohella myös hallinnollisten
seuraamusten pitkälle menevää rinnastamista rikosasioihin ilman, että
tälle olisi tukea ihmisoikeustuomioistuimen tähänastisessa
soveltamiskäytännössä.

Hallintoriitamenettelyn vireillepanolle ehdotettu viiden vuoden
määräaika on liian tulkinnanvarainen. Ylimääräisistä
muutoksenhakukeinoista kantelua ja purkua ei tule yhdistää.
Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvoitteiden osalta viranomaisten
kuluvastuuta lisättäisiin ilman, että ehdotuksen vaikutuksia on
selvitetty. Lain teknistä rakennetta on syytä kehittää käytännön
sovellettavuuden turvaamiseksi.

Korkein hallinto-oikeus pitää monia uudistusehdotuksia tarpeellisina
oikeussuojajärjestelmän toimivuuden lisäämiseksi. Tällaisia ovat muun
ohella yleinen valituslupajärjestelmä haettaessa muutosta
hallinto-oikeuksien päätöksiin sekä kaikkien hallintotuomioistuinten
selvemmät mahdollisuudet ohjata oikeudenkäyntimenettelyjä. Korkein
hallinto-oikeus pitää perusteltuna ehdotuksia siitä, että
oikeudenkäynnin peruspiirteet säilytetään, mutta samalla korostetaan
asianosaisten omaa vastuuta asian käsittelyn etenemisestä.

Oikeusministeriössä laadittu esitysluonnos laiksi oikeudenkäynnistä
hallintoasioissa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi korvaisi voimassa
olevan hallintolainkäyttölain. Hallintolainkäyttölaki on
hallintotuomioistuinten yleinen prosessilaki. Sen merkitys
tuomioistuinten toiminnassa on perustavanlaatuinen.

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että hankkeen jatkovalmistelun on
vielä oltava perusteellista. Tällöin hallintotuomioistuinten tulee voida
edelleen esittää näkemyksiään laista ja sen perusteluista. Vuoropuhelu
oikeusministeriön ja käytännön toimijoiden kanssa edistää selkeän ja
toimivan lopputuloksen saavuttamista.

Lain uudistamisessa ei tulisikaan kiirehtiä, ja uudistus on syytä
valmistella huolellisesti. KHO korostaa, että näin taataan myös
hallintotuomioistuimissa asioivien oikeusturva.

 KHO: Hallintotuomioistuinten uudistuva prosessilaki vaatii perusteellista jatkovalmistelua

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments