Kaupungin hallintoriitahakemus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä olisi tullut panna vireille kolmen vuoden määräajassa palkan maksamisesta

9.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:126

Hallintoriita – Aiheettomasti maksetun palkan takaisinperintä – Kunnallinen viranhaltija – Kolmen vuoden määräaika – Velan vanhentumisesta annettu laki – Erityislain ja yleislain suhde – Määräaika hallintoriitahakemuksen vireillepanolle

X:n kaupunginkamreeri teki
31.12.2010 päätöksen viranhaltija A:lle vuodelta 2007 aiheettomasti
maksetun palkan takaisinperimisestä. A ei hakenut muutosta mainittuun
päätökseen. Saadakseen ulosottokelpoisen päätöksen X:n kaupunginhallitus
teki hallinto-oikeudelle 27.12.2013 saapuneen hallintoriitahakemuksen,
jossa kaupunginhallitus vaati A:n velvoittamista suorittamaan
aiheettomasti maksettu palkka takaisin kaupungille.

Hallinto-oikeus
hyväksyi hakemuksen ja velvoitti A:n suorittamaan hänelle aiheettomasti
maksetun palkan takaisin X:n kaupungille. Päätöksessään hallinto-oikeus
katsoi, että kaupunginkamreerin päätös oli tehty kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 56 §:n 4 momentissa tarkoitetussa kolmen
vuoden määräajassa ja että saatavan vanhentuminen oli näin ollen
katkaistu. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti vanhentumisen
katkaisemisesta oli alkanut kulua uusi, entisen pituinen
vanhentumisaika. Kaupungin hallintoriitahakemus oli tehty ajoissa.

Korkein
hallinto-oikeus kumosi A:n valituksesta hallinto-oikeuden päätöksen.
Kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa ei ollut säännöksiä
viranhaltijalta takaisin perittävän palkan vanhentumisen
katkaisemisesta. Lain esitöissä (HE 196/2002 vp) esitetyn perusteella
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain säännökset palkan
takaisinperinnästä olivat erityislain asemassa suhteessa velan
vanhentumisesta annettuun lakiin. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun
lain 56 §:n 4 momentti huomioon ottaen kaupungin hallintoriitahakemus
A:lle vuodelta 2007 aiheettomasti maksetun palkan takaisinperimisestä
olisi tullut panna vireille hallinto-oikeudessa momentissa tarkoitetussa
kolmen vuoden määräajassa palkan maksamisesta. Kaupunginkamreerin
päätöksellä palkan takaisinperinnästä, johon A ei ollut hakenut muutosta
valittamalla, ei ollut sellaista merkitystä, että määräajan
hallintoriitahakemuksen vireillepanolle voitaisiin katsoa alkaneen
mainitusta päätöksestä tai että päätös olisi katkaissut kulumassa olleen
hallintoriitahakemuksen vireillepanolle säädetyn määräajan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments