EU:n tuomioistuimen tuomio eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa asiassa

11.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennakkoratkaisupyyntö– Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Poliisiyhteistyö ja oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Eurooppalainen pidätysmääräys – Puitepäätös 2002/584/YOS – Jäsenvaltioiden väliset luovuttamismenettelyt – Täytäntöönpanon edellytykset – Harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet – Puitepäätökseen 2009/299/YOS perustuva 4 a artiklan 1 kohta – Vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa varten annettu pidätysmääräys – Käsite ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” – Asianomainen henkilö, joka on ollut henkilökohtaisesti läsnä ensimmäisen asteen oikeudenkäynnissä – Muutoksenhakumenettely, jossa asia tutkitaan aineellisesti uudelleen – Pidätysmääräys, jossa ei toimiteta tietoja, joiden avulla voidaan tarkastaa, onko tuomitun henkilön puolustautumisoikeuksia noudatettu muutoksenhakumenettelyssä

Ennakkoratkaisupyynnön oli tehnyt Rechtbank Amsterdam (Amsterdamin alioikeus, Alankomaat)

Ennakkoratkaisupyyntö koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS (EYVL 2002, L 190, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS (EUVL 2009, L 81, s. 24) (jäljempänä puitepäätös 2002/584), 4 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, joka koskee eurooppalaisen pidätysmääräyksen, jonka Klaipėdos apygardos teismas (Klaipėdan alueellinen tuomioistuin, Liettua) on antanut Tadas Tupikasista vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen täytäntöönpanoa Liettuassa varten.

Unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Kun pidätysmääräyksen antanut jäsenvaltio on säätänyt rikosprosessista, johon kuuluu useita oikeusasteita ja jossa voi näin ollen esiintyä peräkkäisiä tuomioita, joista ainakin yksi on annettu vastaajan poissa ollessa, eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 annetun neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 annetulla neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 4 a artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käsitettä ”päätökseen johtanut oikeudenkäynti” on tulkittava siten, että sillä viitataan pelkästään menettelyyn, jonka päätteeksi annettiin asian aineellisen uudelleen tutkimisen, sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta, perusteella tuomio, jossa lausutaan lopullisesti asianomaisen henkilön syyllisyydestä ja hänen tuomitsemisestaan vapaudenmenetyksen käsittävän toimenpiteen kaltaiseen rangaistukseen.

Pääasiassa kyseessä olevan kaltainen muutoksenhakumenettely kuuluu lähtökohtaisesti tämän käsitteen soveltamisalaan. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on kuitenkin varmistuttava siitä, että tällä menettelyllä on edellä mainitut ominaisuudet.

Lisätietoa

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments