AOA: Olosuhdeselvityksen laativan sosiaaliviranomaisen tulee arvioida mitkä tiedot se voi sisällyttää käräjäoikeudelle annettavaan selvitykseen

9.8.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

“Olosuhdeselvitykseen sisällytettävät salassa pidettävät tiedot asianosaisista edellyttävät aina yksilökohtaista harkintaa”

Kantelija kertoi, että Helsingin sosiaaliviraston perheoikeudellinen yksikkö oli antanut Helsingin käräjäoikeudelle lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain mukaisen olosuhdeselvityksen, jossa oli häntä ja hänen perhettään koskevia salassa pidettäviä tietoja.

… En voi olla edellä sanotun johdosta samaa mieltä Helsingin sosiaali- ja terveysviraston lausunnossa esitetyn kanssa siitä, että olisi kohtuutonta edellyttää, että selvitystä tuomioistuimelle valmistelevat sosiaalityöntekijät joutuisivat arvioimaan, mitkä tiedot asianosaisista ovat tarpeellisia (välttämättömiä) ja mitkä tiedot tarpeettomia. Mielestäni tällainen arviointi kuuluu nimenomaan sosiaalilautakunnalle ja sen toimivaltaisille viranhaltijoille. Käsitykseni mukaan se selvityksessä esille tuotu seikka, että käräjäoikeuden tuomareiden taholta on toivottu saatavan kaikki tiedot ilman sosiaaliviranomaisten suorittamaa ”seulontaa”, ei voi ohittaa nyt puheena olevaa lakitasoista erityissääntelyä

… sosiaalihuollon asiakaslain 18 §:n 1 momentin mukaan sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai henkilötietolaissa säädetään, sosiaalihuollon järjestäjä tai toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle asiassa, jossa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus tai velvollisuus panna asia vireille taikka osallistua vireillä olevan asian käsittelyyn tai toimenpanoon antamalla lausunto tai selvitys taikka muulla vastaavalla tavalla.

… Käsitykseni mukaan, vaikka tuomioistuin ei olisi nimenomaisesti rajannut selvitystyötä tai muulla tavoin ohjannut sitä, ei tämä tarkoita sitä, että sosiaaliviranomainen voisi luovuttaa tietoja tuomioistuimen käyttöön annettavassa olosuhdeselvityksessä täysin vapaasti. Tiedon luovuttamista näet rajoittaa lapsen huoltolain 16 §:n 3 momentin sekä sosiaalihuollon asiakaslain 18 §:n 1 momentin säännös. Tämä merkitsee mielestäni sitä, että olosuhdeselvityksessä voidaan luovuttaa (siihen sisällyttää) vain sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä asian ratkaisemisen tai sen selvittämisen kannalta.

… Korostan vielä tässä yhteydessä, että olosuhdeselvitykseen sisällytettävät salassa pidettävät tiedot asianosaisista edellyttävät aina yksilökohtaista harkintaa kussakin tilanteessa.

Avaa päätös pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments