Yhteisen tarjouksen tehneiden yritysten valitus hankinta-asiassa tutkitaan vain jos ne kaikki ovat valittajina

11.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:322/17 Kauhavan kaupunki – monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu

julkinen hankinta – valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista annetun lain
(348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä
hankintalaki) 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi
saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee.
Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120–121) ei
ole erityisesti otettu kantaa sellaiseen asiavaltuutta koskevaan
ongelmaan, josta nyt on kysymys.

Euroopan unionin tuomioistuin on
asiassa C-129/04 (tuomio 8.9.2005, Espace Trianon SA ym., EU:C:2005:21,
kohta 29) lausunut, että yhteisön hankintasääntelyn kanssa ristiriidassa
ei ole kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tilapäisen
yhteenliittymän jäsenet, kun yhteenliittymä ei ole oikeushenkilö ja on
sellaisenaan osallistunut julkista hankintaa koskevien sopimusten
tekomenettelyyn mutta sen kanssa ei tehty sopimusta, voivat ainoastaan
yhdessä nostaa kanteen sopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä,
mutta ei sen yksittäinen jäsen yksin.

Kotimaisessa
oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että yhteisen
tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä osakkailta puuttuu
asiavaltuus. Valitus voidaan tutkia ainoastaan silloin, kun kaikki
yhteisen tarjouksen jättäneet osakkaat ovat valittajina. Asiavaltuuden
edellytyksenä on, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on
konkreettisia vaikutuksia valittajien oikeusasemaan eli valittajilla on
mahdollisuus saada tarjous hyväksytyksi tai saada hyvitysmaksu.

Markkinaoikeus
katsoo, että yhteisen tarjouksen jättäneen konsortion tarjouksen
mukainen palvelu ei ole toteutettavissa ilman Aluetaito Oy:n mukanaoloa
konsortiossa, koska tämä merkitsisi sekä tarjoajatahon että annetun
tarjouksen muuttamista.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments