KHO tuomioistuinvirastosta: rahoitusta ei tule ottaa lainkäytön resursseista

1.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO hyväksyy asianajajajäsenen tuomioistuinviraston johtokuntaan

Korkein
hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle tänään antamassaan
lausunnossa tuomioistuinviraston perustamista koskevan toimikunnan
mietinnöstä, että viraston perustamista arvioitaessa olennaisin kysymys
on se, mihin julkisen talouden niukat resurssit tulisi tuomioistuinten
osalta ensisijaisesti kohdentaa.

Tulevia vuosia koskevassa julkisen talouden suunnitelmassa on
osoitettu tuomioistuimille miljoonien eurojen säästötavoitteita, joiden
taustalla on valtion heikko taloudellinen tilanne. Säästötavoitteet
perustuvat monin keskeisin osin oletuksiin, jotka eivät vastaa
asiamäärien tai toiminnan kustannusten tosiasiallista kehitystä. Ainakin
hallintotuomioistuinten toimintaympäristössä työmäärän ja kustannusten
kehitys tulee lähivuosina olemaan pikemmin nouseva kuin laskeva.

Korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan tuomioistuinvirastoa
ei tule perustaa siten, että sen vaatima rahoitus otettaisiin
lainkäyttötoiminnan rahoituksesta. Oikeusvaltion ja oikeussuojan
näkökulmasta tuomioistuinten ydintoiminnan rahoituksen varmistaminen on
kaikkein keskeisintä.

Tuomioistuinten riippumattomuus tulee varmistaa

Tuomioistuinlaitoksen hallinnon uudistamisessa on varmistettava, että
uusi malli ei ainakaan vähennä tuomioistuinten perustuslaillista
riippumattomuutta nykytilaan verrattuna. Korkein hallinto-oikeus pitää
tuomioistuinten asemaa ja riippumattomuutta koskevaa yleistä sääntelyä
sekä mietinnöstä ilmeneviä tavoitteita tältä osin asianmukaisina.

Korkein hallinto-oikeus korostaa lausunnossaan tuomioistuinten
riippumattomuutta ja asemaa sekä ylimpien tuomioistuinten kuulemista
koskevan sääntelyn merkitystä tuomioistuinviraston kaikkea toimintaa
ohjaavina ja rajoittavina yleisinä säännöksinä. Toimikunnan ehdotuksessa
on korkeimman hallinto-oikeuden näkemyksen mukaan asianmukaisesti
otettu huomioon korkeimpien oikeuksien erityisasema.

Sijaintipaikalla suuri käytännön merkitys

Toimikunnan mietinnössä on esitetty, että virasto tulisi sijoittaa
Helsinkiin tai muualle pääkaupunkiseudulle. Mietinnössä esitetty näkemys
perustuu seikkaperäisesti perusteltuun arvioon siitä, missä virastolla
olisi parhaat toimintaedellytykset. Alueellisille näkökohdille ei saisi
sijaintipaikan valinnassa antaa ratkaisevaa painoarvoa.

Korkein hallinto-oikeus toteaa pitävänsä toimikunnan mietinnössä
esitetyistä syistä välttämättömänä, että mahdollisesti perustettava
tuomioistuinvirasto sijoitetaan pääkaupunkiseudulle.

»
KHO:n lausunto oikeusministeriölle H 242/17

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments