EOA arvioi vankilan oikeutta lukea vangin kirjeitä ja lukemista koskevien päätösten perusteluja

6.7.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vankila salasi vangilta todelliset syyt hänen kirjeidensä lukemiseen.

— vankila on selvityksessään viitannut tutkintavankeuslain ja vankeuslain mukaiseen Rikosseuraamuslaitoksen tiedonhankinta- ja rikostiedustelutoimintaan ja todennut, että tietojen antaminen kantelijalle olisi tämän toiminnan tavoitteiden vastaista. Minulle jää epäselväksi, mihin säännöksiin tällä viitataan. Nähdäkseni tällaista toimintaa koskevaa sääntelyä ei ole, jos tällä on tarkoitettu viitata jonkinlaiseen salaiseen tiedonhankintaan.
Rikosseuraamuslaitokselle ei ole säädetty toimivaltaa salaiseen tiedonhankintaan, kuten esimerkiksi poliisille on. Rikosseuraamuslaitoksen toimivalta ja toiminta laitosturvallisuuden takaamiseksi on lähtökohtaisesti vankien havaittavissa.
***
Lukemisperusteet on vankilan selvityksessä ilmoitettu teemoina, joiden osalta ei kuitenkaan käy ilmi, mistä ja milloin tieto teeman tarkoittamasta toiminnasta on saatu. Teemojen perusteella ei kaikilta osin ole pääteltävissä, onko kyse ollut tietyistä yksittäisistä tapahtumista ja niistä saadusta tiedosta vai siitä, että kerrotun kaltaista toimintaa on arvioitu yleisesti tapahtuvan. Näiden tietojen puuttuessa ei ole mahdollista arvioida, olisiko teemojen ilmoittaminen kantelijalle ollut tai olisiko se edelleen vastoin erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua. Kuten edellä esittämästäni käy ilmi, salassapidon arvioiminen edellyttää tapauskohtaisia perusteluja ja konkreettisia seikkoja.
***
Edellä kappaleessa 3.5 kerrotuin tavoin en käytettävissäni olevien tietojen perustella pysty arvioimaan, vaarantaisiko — vankilan selvityksessä mainitsemien lukemisperusteiden ilmoittaminen kantelijalle erittäin tärkeää yleistä tai yksityistä etua enkä sen vuoksi käsittele tässä perusteita yksityiskohtaisesti. Voin kuitenkin todeta seuraavan.

Lukemispäätösten salassa pidettävään osaan kirjatut perustelut ovat varsin niukat. Niissä mainitaan lyhyesti seikkoja, joista ei kaikista voi varmuudella sanoa, onko kyse jostakin tietyistä yksittäisistä kantelijaan liittyvistä tapahtumista, vai yleisemmällä tasolla olevista oletuksista. Ilmi ei käy myöskään, mistä ja milloin tieto teeman tarkoittamasta toiminnasta on saatu. Perusteluja ei mielestäni ole kirjattu riittävällä tarkkuudella. Selvityksessä ja lisäselvityksessä niitä on avattu jonkin verran enemmän. Selvityksessä on myös todettu, ettei kantelijan kaikkea kirjeenvaihtoa ole luettu ja että päätökset viestien lukemisesta nimenomaisesti perustuivat tapauskohtaisen harkintaan. Minulla ei ole perusteita katsoa, että näin ei ole ollut. On mahdollista, että lukemispäätöksille on ollut olemassa lain edellyttämiä perusteltuja syitä. Vankilan esittämät lukemisperusteet jäävät kuitenkin selvityksen jälkeenkin varsin yleiselle tasolle.

Avaa pdf -tiedostona

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments