Yksityistä asianosaista ei velvoitettu korvaamaan kunnan oikeudenkäyntikuluja etuuden takaisinperintäasiassa

14.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:101

Hallintoriita – Omaishoidon tuen hoitopalkkion takaisinperintä – Sosiaalihuoltolain mukainen palvelu tai etuus – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus oli
hallintoriitaa koskevassa päätöksessään velvoittanut omaishoitajana
toimineen A:n suorittamaan B:n kaupungille hänelle perusteettomasti
maksetut omaishoidon tuen hoitopalkkiot. Hallinto-oikeus oli hylännyt
kaupungin vaatimuksen siitä, että A velvoitettaisiin korvaamaan
kaupungille hallinto-oikeudessa aiheutuneena oikeudenkäyntikuluna
kaupungin maksettavaksi päätöksestä tullut 250 euron
oikeudenkäyntimaksu.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että
asian saattaminen hallinto-oikeuden käsiteltäväksi oli johtunut siitä,
ettei A ollut vapaaehtoisesti suorittanut B:n kaupungin vaatimaa
rahamäärää. Saadakseen hoitopalkkioiden takaisinperintää koskevassa
asiassa täytäntöönpanokelpoisen päätöksen B:n kaupungin oli ollut
haettava hoitopalkkioiden takaisin maksamista hallintoriitateitse
hallinto-oikeudessa. A:n ei kuitenkaan voitu katsoa esittäneen asiassa
hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla
ilmeisen perusteetonta vaatimusta hallinto-oikeudessa. Asian
arvioinnissa annettiin merkitystä myös sille, että omaishoidon tuen
osalta kysymys oli sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuun palveluun tai
etuuteen liittyvästä asiasta. Häntä ei siten voitu velvoittaa korvaamaan
B:n kaupungille sen vaatimaa oikeudenkäyntimaksua.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments