Väitetty tekijänoikeudenloukkaus ei ollut riittävän merkittävä, jotta IP-osoitteet olisi määrätty annettavaksi tekijänoikeudenhaltijalle

12.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus:
Copyright Management Services Ltd > DNA Oyj

tekijänoikeus – teleliittymän haltijan yhteystietojen saaminen

Hakija ei kuitenkaan ole väittänyt
eikä esittänyt selvitystä, josta kävisi ilmi esimerkiksi, että sen
teoksen jakamista olisi jostakin hakemuksessa tarkoitetusta
IP-osoitteesta tapahtunut toistuvasti tai pidemmän aikaa, kysymyksessä
olevasta IP-osoitteesta tapahtunut saataviin saattaminen olisi koskenut
useita teoksia tai mikä merkitys IP-osoitteesta tapahtuneella yleisön
saataviin saattamisella on tosiasiassa ollut toisiin vertaisverkon
käyttäjiin ja siten loukkauksen merkittävyyteen. Asiassa esitetty
selvitys ei sellaisenaan osoita kunkin yksittäisestä teleliittymästä
toteutetun yleisön saataviin saattamisen olleen säännöksessä
tarkoitetulla tavalla merkittävää. Näin ollen markkinaoikeus katsoo,
että kunkin yksittäisen teleliittymän ja tässä tapauksessa IP-osoitteen
haltijan toimesta tapahtunut asiassa esitetystä selvityksestä
pääteltävissä oleva konkreettinen loukkaus on jäänyt vähäiseksi.

Oikeudenhaltijoilla
saattaa tosin olla jo teknisistä syistä johtuvia hankaluuksia edellä
esitettyjä seikkoja koskevan näytön esittämisessä. Tästä huolimatta
markkinaoikeus katsoo, ottaen erityisesti huomioon kunkin IP-osoitteen
haltijan henkilötietojen sekä viestintää koskevien tietojen ja siten
yksityiselämän suojasta tehtävien poikkeusten suppean tulkinnan
vaatimuksen, ettei hakemuksessa yksilöidyistä IP-osoitteista ole asiassa
esitetyn selvityksen perusteella katsottava saatetun yleisön saataviin
hakijan tekijänoikeudella suojattua aineistoa tekijän oikeuksien suojan
kannalta merkittävässä määrin.

Koska hakija ei edellä todetun
mukaisesti ole esittänyt riittävää selvitystä tekijänoikeuslain 60 a
§:ssä hakemuksen hyväksymiselle asetettujen edellytysten täyttymisestä,
hakemus on hylättävä.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments