Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

6.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjätuomareille huomautukset. Vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi neljälle käräjätuomarille
huomautukset virheellisestä menettelystä rangaistukseen tuomitsemisessa.
Virheet kävivät ilmi oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistaman
laillisuusvalvonnan nojalla toimitetussa tarkastuksessa. Kaikissa
tapauksissa vastaajat oli tuomittu muiden heille syyksi luettujen
tekojen ohella yhdestä tai useammasta teosta, joiden syyteoikeus oli
vanhentunut.

Ensimmäisessä asiassa (OKV/25/30/2015) vastaaja oli tuomittu
virheellisesti lievästä maksuvälinepetoksesta, kahdesta vahingonteosta
ja kotirauhan rikkomisesta. Käräjätuomarin mukaan virhe tapahtui
haastamisessa olleiden vaikeuksien sekä työkiireiden ja -paineiden
takia. Toisessa asiassa (OKV/23/30/2016) tuomio oli virheellinen
huumausaineen käyttörikoksen ja lievän ampuma-aserikoksen osalta.
Käräjätuomari kertoi virheiden tapahtuneen epähuomiossa, koska vastaaja
ja syyttäjä olivat istunnossa keskittyneet syyksi luettuun
huumausainerikokseen ja siitä tuomittavaan rangaistukseen. Kolmannessa
asiassa (OKV/27/30/2016) käräjätuomari oli tuominnut vastaajan
epähuomiossa kulkuneuvon luovuttamisesta juopuneelle ja
ajokorttirikkomuksesta. Neljännessä asiassa (OKV/28/30/2016) syyteoikeus
oli vanhentunut kirjanpitorikoksen osalta.

Oikeuskanslerin tekemien purkuhakemusten myötä korkein oikeus purki
tuomiot vanhentuneiden syytekohtien osalta. Ensimmäisessä asiassa se
palautti asiat käräjäoikeuteen yhteisten rangaistusten uudelleen
määräämistä varten, ja muissa asioissa se alensi vastaajille määrättyjen
ehdollisten vankeusrangaistusten kestoa.

Kyseessä olevan kaltaiset virheet voisivat tulla arvioitavaksi
tuottamuksellisena virkarikoksena. Rikoksen tunnusmerkistö edellyttää,
että teko ei ole vähäinen, kun otetaan huomioon sen haitallisuus ja
vahingollisuus sekä muut seikat. Vähäisyyden arviointi jää
syyttäjäviranomaiselle ja viime kädessä tuomioistuimelle. Asiaa
koskevassa lakivaliokunnan mietinnössä todetaan, että vähäisenä
pidettäisiin lähinnä menettelytapaan liittyviä virheitä. Mietinnön
mukaan viranomaisten tulee kuitenkin harkita tarkkaan asian viemistä
tuomioistuimeen varsinkin silloin, kun on käytettävissä muitakin
seuraamusmuotoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virheet olivat
omiaan vähentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja
vaikka virheet olivat tapahtuneet käräjätuomarien tehtävien
ydinalueella, virheitä voitiin pitää vähäisinä. Siten hän ei nähnyt
tarvetta syytteiden nostamiseen.

Tuomarit tuomitsivat rangaistuksia vanhentuneista teoista

Jätä kommentti

  Tilaa  
Ilmoita