Lausunto matkapakettityöryhmän mietinnöstä

6.6.2017 | Lausunnot

Dnro 21/2017

Lausuntopyyntönne: OM 1/471/2016
MATKAPAKETTITYÖRYHMÄN MIETINTÖ

Matkapakettityöryhmän mietinnössä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki matkapalveluyhdistelmistä, joka koskisi matkapaketteja ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä. Laki korvaisi voimassaolevan valmismatkalain (1079/1994). Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia kuluttajansuojalakiin (38/1978). Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön uuden matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä annetun direktiivin (EU) 2015/2302 säännökset lukuunottamatta elinkeinonharjoittajan maksukyvyttömyyssuojaa koskevia säännöksiä, joiden täytäntöönpanon edellyttämät säännökset valmistellaan työ- ja elinkeinoministeriössä.

Asianajajaliiton lausunto on luettavissa lausuntopalvelu.fi:ssä:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/ShowOwnProposalResponse?proposalId=209f1abc-2163-4c9d-8790-8e0db4dfde15&responseId=98af1020-0693-424e-9b32-1bbe64e1ed7d

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu sopimusoikeus ja kuluttajansuoja -asiantuntijaryhmässä.