KKO ratkaisi kaksi Ahvenanmaan maakunnan ja valtakunnan välistä toimivaltakiistaa

29.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ahvenanmaan maakunnan hallituksella ja maa- ja metsätalousministeriöllä oli eriävät käsitykset siitä, miten toimivalta valtakunnan ja maakunnan kesken jakautuu yhtäältä kalastuskiintöitä koskevassa asiassa ja toisaalta eräässä maatalouden valtiontakausasiassa.

Ahvenanmaan itsehallintolain 60 §:n
mukaan KKO voi jommankumman osapuolen esityksestä ratkaista kyseisen
kaltaisia toimivaltakiistoja. Tällaiset toimivaltariidat ovat kuitenkin
harvinaisia.

Toinen asioista koski sitä, onko maa- ja metsätalousministeriö
toimivaltainen päättämään Euroopan unionin Suomelle jakamien
kalastuskiintiöiden jaosta maakunnan ja valtakunnan kesken, jos
ministeriön ja maakunnan hallituksen välillä ei vallitse siitä
yhteisymmärrystä. Maakunnassa maakuntapäivillä on yksiselitteisesti
lainsäädäntövalta ja maakunnan hallituksella on toimivalta tehdä
hallintopäätöksiä kalastuksen alalla. Päätöksessään KKO painotti, että
valtakunnan ja maakunnan yhteisymmärrys on ensisijainen tapa päättää
asiasta mutta totesi, että jos näin ei saavuteta ratkaisua, maa- ja
metsätalousministeriöllä on toimivalta tehdä päätös. Euroopan unionin
oikeus edellyttää Suomelta päätöstä siitä, miten vuosittaiset
kalastuskiintiöt käytetään. Sellainen päätös puolestaan edellyttää, että
Suomen kalastuskiintiöt jaetaan valtakunnan ja maakunnan kesken. On
siis päätettävä yhdestä toimenpiteestä, ja vain yksi toimenpide voidaan
tehdä. Ahvenanmaan itsehallintolain 59 b §:n mukaan tällaisessa
tilanteessa toimenpiteestä päättää valtakunnan viranomainen. Ennen
päätöksentekoa asiasta on neuvoteltava maakunnan viranomaisen kanssa
yhteisymmärrykseen pyrkien, ja päätöksenteossa maakunnan viranomaisen
näkökannat on otettava mahdollisuuksien mukaan huomioon. Elleivät nämä
edellytykset täyty, ministeriön päätös voidaan hallintoprosessissa
kumota. KKO äänesti asiasta. Yksi jäsen ilmoitti päätökseen eriävän
mielipiteen.

Toinen asia taas koski sitä, onko valtakunnan viranomaisilla
maatiloille myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain nojalla
toimivalta ryhtyä toimenpiteisiin, jotka kohdistuvat maatiloihin
maakunnassa. Tässä tapauksessa KKO katsoi, että valtakunnan viranomaiset
eivät olleet toimivaltaisia kyseisen lain nojalla myöntämään luotoille
valtiontakauksia maakunnassa. KKO tulkitsi itsehallintolakia niin, että
säännökset, jotka koskevat valtiontakauksen myöntämistä maatiloille ovat
maa- ja metsätaloutta koskevaa lainsäädäntöä, joka puolestaan kuuluu
maakunnan lainsäädäntövaltaan. Tämän vuoksi valtakunnan laki tällä
alalla ei ollut voimassa maakunnassa.

KKO 2017:47

Ahvenanmaan
maakunnan hallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä
toimivaltakiistassa oli kysymys siitä, oliko valtakunnan viranomaisella
toimivalta päättää Euroopan unionin Suomelle jakaman kalastuskiintiön
jaosta valtakunnan ja maakunnan välillä. Korkein oikeus katsoi, että oli
kysymys asiasta, jossa valtakunnan viranomainen voi päättää jaosta
ilman, että jaosta oli maakunnan ja valtakunnan viranomaisten kesken
syntynyt yhteisymmärrystä. (Ään.) Vrt. KKO:1998:8

ks. HD:2017:47

KKO 2017:48

Ahvenanmaan
maakunnan hallituksen ja maa- ja metsätalousministeriön välisessä
toimivaltakiistassa oli kysymys siitä, kuuluvatko maatiloille vuosina
2016 ja 2017 myönnettävistä valtiontakauksista annetun lain mukaiset
valtiontakaukset ja niihin liittyvät päätökset valtakunnan vai maakunnan
toimivaltaan.

Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevin perustein
katsottiin, että lain tarkoittamat toimet kuuluvat maa- ja
metsätaloutta sekä maataloustuotannon ohjaamista koskevan maakunnan
toimivallan alaan ja siten maakunnan toimivaltaan. Tämän vuoksi
valtakunnan viranomaiset eivät olleet toimivaltaisia asiassa.

ks. HD:2017:48

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments