KHO huolissaan maakuntauudistuksen epäselvistä tehtäväjaoista

15.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

Esitysluonnoksessa kuvatusta
mahdollisuudesta laajamittaiseen tehtävien siirtämiseen maakuntien
välillä ja maakunnan ja alueen kuntien välillä, voi KHO:n käsityksen
mukaan seurata, että kansalaisen on vaikea hahmottaa, minkä maakunnan
tai kunnan hallintoviranomainen on kulloinkin toimivaltainen
käsittelemään ja ratkaisemaan hänen asiansa.

KHO myös toteaa tulevaa sääntelyä silmällä pitäen, että maakuntien
sisäisen päätöksenteon perusteiden ja siinä noudatettavien menettelyiden
tulisi olla selkeitä päätöksentekoon osallistuville maakunnan eri
toimijoille ja asianosaisille.

KHO kannattaa esityksessä ehdotetun Valtion lupa- ja valvontaviraston
perustamista ja katsoo, että eritysesti viraston yhteyteen perustettava
ympäristöasioiden valvontayksikkö on välttämätön yleistä etua
ympäristöä koskevassa päätöksenteossa ja muutoksenhaussa valvovana
yksikkönä.

Riittävät resurssit ja asiantuntemus turvattava

KHO kiinnittää lausunnossaan huomiota muun ohella siihen, että
perustuslaissa säädettyjen oikeusturvan ja perusoikeuksien turvaamisen
toteutuminen edellyttää, että hallintopäätöksiä valmistelevissa ja
tekevissä maakuntien toimielimissä sekä Valtion lupa- ja
valvontavirastossa turvataan riittävät resurssit ja
erityisasiantuntemus. Mainituilla seikoilla on yhteys muun ohella
muutoksenhakualttiuteen.

Lisäksi KHO korostaa, että muutoksenhaun toimivuuden kannalta
jatkovalmistelussa tulisi selvittää esityksen yhteys samanaikaisesti
vireillä olevaan hallintolainkäyttölain uudistamishankkeeseen sekä
vireillä oleviin valituslupajärjestelmän laajentamista koskeviin
säädöshankkeisiin ympäristöasioissa.

 KHO huolissaan maakuntauudistuksen epäselvistä tehtäväjaoista

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments