Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus turvapaikkapolitiikkaa koskevassa asiassa

20.6.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alue – Asetuksen (EU) N:o 604/2013 tulkinta – Vastaanottopyyntöjä koskeva 21 artiklan 1 kohta – Vastaanottopyynnön tekemiselle asetetut määräajat – Ajankohta, jona kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty 20 artiklan 2 kohdan mukaan – Ajankohta, josta 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika alkaa kulua – Kysymys siitä, kattaako 27 artiklan 1 kohdan mukainen oikeus hakea muutosta siirtopäätökseen tai sen uudelleen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdassa asetettujen määräaikojen noudattamatta jättämisen

Tässä ennakkoratkaisupyynnössä
Verwaltungsgericht Minden (hallintotuomioistuin, Minden, Saksa) haluaa
saada yksityiskohtaisia ohjeita siitä, miten Dublin III ‑asetuksen ja tällä asetuksella vahvistettuja menettelyjä tukeviin tiettyihin unionin toimiin
liittyviä eri näkökohtia on tulkittava. Ensinnäkin tilanteessa, jossa
kolmannen maan kansalainen jättää kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen jäsenvaltiossa A, mutta tämä valtio pyytää jäsenvaltiota B
vastaamaan hänen hakemuksensa käsittelystä ja jäsenvaltiosta B tulee
Dublin III ‑asetuksen sääntöjen mukaisesti hakemuksen käsittelystä
vastuussa oleva jäsenvaltio, onko asianomaisella henkilöllä oikeus
riitauttaa jäsenvaltion A siirtopäätös tämän asetuksen 27 artiklan
1 kohdan nojalla sillä perusteella, että vastaanottopyyntö tehtiin
Dublin III ‑asetuksessa asetetun määräajan päätyttyä? Toiseksi: mistä
tapahtumasta tarkkaan ottaen alkaa kulua ajanjakso, jonka kuluessa
jäsenvaltion A (pyynnön esittävän jäsenvaltion) on tehtävä
vastaanottopyyntö? Tässä suhteessa esitetään useita alakysymyksiä.
Esimerkiksi: alkaako ajanjakso kulua siitä, kun kolmannen maan
kansalainen ilmestyy jäsenvaltion viranomaisten luo ja tekee
alkuperäisen kansainvälistä suojelua koskevan pyyntönsä? Vai siitä, kun
jäsenvaltion viranomaiset antavat asiakirjan, jossa vahvistetaan, että
asianomaisella henkilöllä on oikeus jäädä kyseiseen jäsenvaltioon siihen
asti, kunnes hänen kansainvälistä suojelua koskeva hakemuksensa on
ratkaistu, ja että hänellä on oikeus saada kyseisenä ajanjaksona tiettyä
tukea, kuten asumistukea ja sosiaaliturvaetuuksia? Vai siitä, kun
kansainvälistä suojelua koskeva hakemus on jätetty toimivaltaisille
viranomaisille (ja mikäli näin on, mikä muodostaa tällaisen hakemuksen
”jättämisen”)?

 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus:

1)      Kolmannen
maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin
jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen
käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteiden ja
‑menettelyjen vahvistamisesta 26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksen (EU) N:o 604/2013 27 artiklan 1 kohtaa luettuna
kyseisen asetuksen johdanto-osan 19 perustelukappaleen valossa pitäisi
tulkita siten, että kansainvälistä suojelua hakeva henkilö voi hakea
muutosta vastaanottopyynnön seurauksena tehtyyn siirtopäätökseen tai sen
uudelleen käsittelyä, kun pyynnön esittänyt jäsenvaltio ei ole
noudattanut kyseisen asetuksen 21 artiklan 1 kohdassa asetettua
määräaikaa tällaisen pyynnön esittäessään.

2)      Näissä
olosuhteissa on merkityksetöntä, suostuuko pyynnön vastaanottanut
jäsenvaltio vastaanottopyyntöön. Näin on myös silloin, kun pyynnön
vastaanottaneesta jäsenvaltiosta tulee kansainvälistä suojelua koskevan
hakemuksen käsittelystä vastaava jäsenvaltio asetuksen N:o 604/2013
22 artiklan 7 kohdan nojalla.

3)      Kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

4)      Asetuksen
N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu
kolmen kuukauden määräaika on yleinen määräaika, jossa
vastaanottopyynnöt on tehtävä. Kyseisen 21 artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa säädettyä lyhyempää kahden kuukauden määräaikaa sovelletaan
tapauksissa, joissa Eurodac-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla
saatujen sormenjälkien vertailu johtaa kyseisen asetuksen 2 artiklan
d alakohdassa ja 14 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun osumaan. Kyseistä
kahden kuukauden määräaikaa ei lisätä yleiseen kolmen kuukauden
määräaikaan, eikä se näin ollen voi alkaa asetuksen N:o 604/2013
21 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyn määräajan
päättymisen jälkeen.

5)      Kansainvälistä
suojelua koskeva hakemus katsotaan jätetyksi asetuksen N:o 604/2013
20 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun kyseisen asetuksen
35 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltion velvollisuuksien
täytäntöönpanoa varten nimetyt toimivaltaiset viranomaiset ovat saaneet
hakemuksen tai hakemuksen kirjaamisen. Tässä suhteessa i) todistus
turvapaikanhakijaksi ilmoittautumisesta ei ole hakemus tai hakemuksen
kirjaaminen; ii) näin nimetty toimivaltainen viranomainen on
viranomainen, joka on vastuussa asianomaiseen jäsenvaltioon jätetyn
kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen vastaanottamisesta, ja iii)
toimivaltaisen viranomaisen katsotaan saaneen hakemuksen kansainvälisen
suojelun myöntämistä tai poistamista koskevista yhteisistä menettelyistä
26.6.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2013/32/EU täytäntöön panemiseksi annettujen kansallisten säännösten
mukaisesti.

6)      Viivästys
kansainvälistä suojelua hakevaksi henkilöksi ilmoittautumista koskevan
todistuksen antamisen ja vastaanottopyynnön esittämisen välillä ei voi
johtaa siihen, että pyynnön esittänyt jäsenvaltio velvoitettaisiin
käyttämään asetuksen N:o 604/2013 17 artiklan 1 kohdan mukaista
harkintavaltaansa.

7)      Seitsemänteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

8)      Asetuksen
N:o 604/2013 21 artiklan 1 kohdan mukainen vastaanottopyyntö pitäisi
tehdä niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden
mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon
jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva
jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista
koskevista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1560/2003 muuttamisesta
30.1.2014 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 118/2004
liitteessä I vahvistetun kaltaisella lomakkeella, eikä pyynnön
esittäneen jäsenvaltion ole tarpeen sisällyttää tähän lomakkeeseen
ensimmäisen vapaamuotoisen kansainvälistä suojelua koskevan pyynnön
päivämäärää tai päivämäärää, jona todistus kansainvälistä suojelua
hakevaksi henkilöksi ilmoittautumisesta annettiin.

Linkki asiaan C-670/16

Unionin tuomioistuimen lehdistötiedote

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments