Lausunto Verohallinnon ohjeluonnoksesta ”Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta”

3.5.2017 | Lausunnot

Dnro 19/2017

Lausuntopyyntönne: Diaarinumero A36/200/2077, 29.3.2017

LAUSUNTO LUONNOKSESTA VEROHALLINNON OHJEEKSI ”OSUUSKUNNAN JA SEN JÄSENEN VEROTUKSESTA”

Verohallinnon Yritysverotusyksikkö on 29.3.2017 pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) lausuntoa luonnoksesta Verohallinnon ohjeeksi ”Osuuskunnan ja sen jäsenen verotuksesta”. Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta lausunnon antamiseen.

Asianajajaliiton näkemyksen mukaan on hyvä, että Verohallinto antaa ohjeistusta osuuskuntien ja niiden jäsenten verotuskohteluun liittyen. Asianajajaliitto esittää lausuntonaan ohjeluonnoksen johdosta seuraavaa.

Yleistä
Ohjeluonnos on kattava esitys osuuskuntiin ja niiden jäseniin soveltuvista verosäännöksistä. Asianajajaliiton näkemyksen mukaan Verohallinto ei ole esittänyt ohjeluonnoksessa merkittäviä omia tulkintakannanottoja vaan ohjeessa keskeisenä lähteenä ovat olleet lainsäädännön esityöt.

Jos ohjeluonnokseen katsotaan sisältyvän tai ohjeeseen otetaan nyt tai myöhemmissä päivityksissä Verohallinnon omia tulkintakannanottoja, Asianajajaliitto pitää tärkeänä, että nämä esitetään nimenomaisesti Verohallinnon kantoina. Näin vältetään epäselvyys siitä, miltä osin on kyse lainsäädännön ja lain esitöiden referoinnista ja miltä osin Verohallinnon omasta tulkinnasta. Kannanottojen selkeä erottaminen on perusteltua ottaen huomioon lain esitöiden ja Verohallinnon tulkintakannanoton erilainen asema oikeuslähteenä.

Asianajajaliitto katsoo myös, että ohjetta on tärkeä päivittää tulevaisuudessa, kun ohjeen aihepiiristä saadaan lisää verotus- ja oikeuskäytäntöä.

Ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuuden kriteereistä
Asianajajaliitto haluaa lisäksi lausua ohjeluonnoksen yksityiskohdista tarkemmin seuraavaa. Ohjeluonnoksen sivulla 14 otsikon ”Osuuskunnan toiminta palvelee jäsenten maatalouden tai elinkeinotoiminnan tarpeita” alla on referoitu hallituksen esityksen sisältöä. Kuitenkin lause ”Tällöin osuuskunnalla ei ole jäsentensä toiminnasta irrallista toimintaa tai osuuskunnan muu kuin jäseniä hyödyttävä toiminta on kokonaisuuteen verrattuna vähäistä” on ohjeessa esitetty eri asiayhteydessä kuin hallituksen esityksessä. Hallituksen esityksessä kyseinen lause liittyy esimerkkinä mainittuihin osuuskuntiin, joiden tarkoituksena on tuottaa jäsentensä käyttöön sähköä tai vettä. Hallituksen esityksessä ei siten ole nimenomaisesti esitetty, että muu kuin jäseniä hyödyttävä toiminta saisi olla enintään vähäistä.

Asianajajaliitto katsoo, ettei Verohallinnon ohjeessa tulisi esittää asiaa siten, että muuta kuin jäseniä hyödyttävää toimintaa ei saisi olla tai sen olisi oltava vähäistä, jotta ylijäämänpalautuksen vähennyskelpoisuuden kriteerit voisivat täyttyä. Laki tai hallituksen esitys eivät nimenomaisesti aseta tällaista kriteeriä. Myöskään lain systematiikka ei tue tätä, koska vähennyskelpoinen ylijäämä voi olla vain jäsenkaupassa syntynyttä ylijäämää. 

Helsingissä 3. päivänä toukokuuta 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

 

LAATIJAT

Asianajaja Mika Ohtonen, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki
Asianajaja Ritva Aalto, Roschier Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu vero-oikeuden asiantuntijaryhmässä.