Lausunto HE-luonnoksesta laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamiseksi

31.5.2017 | Lausunnot

Dnro 32/2017

Lausuntopyyntönne: LVM/905/03/2017
LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAIKSI LIIKENTEEN PALVELUISTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISEKSI JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI

Kiitämme tilaisuudesta antaa lausunto otsikossa mainitusta asiasta. Lakiesitysluonnoksen tavoitteena on koota yhteen lakiin eri liikennemuotojen markkinasääntely mahdollistamaan asiakaslähtöinen liikenteen kehittäminen palveluna. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman kärkihanketta digitaalisen kasvuympäristön rakentamiseksi. Keskeistä uudistuksessa on rekisteritietojen hyödyntäminen uudella tavalla. Nämä ovat moderneja lainsäädäntöhankkeen perusteita.

Aineiston laajuuden vuoksi olemme joutuneet rajoittamaan lausuntomme seuraaviin lähinnä lakiteknisiin seikkoihin:

Esitysluonnos merkitsisi liikennettä koskevien tietojärjestelmien kokoamista yhteen Liikenneviraston ylläpitämään liikenneasioiden rekisteriin. Hanke on paitsi lakiteknisesti myös tietoteknisesti haastava. Laki esitetään saatettavaksi voimaan pääosin samaan aikaan 1.7.2018 kuin alkuperäinen liikenteen palveluista annettu laki eli hankkeen laajuuteen nähden aikataulu on melko nopea. Esitysluonnoksesta ei käy ilmi, ovatko tarvittavat tietotekniset ratkaisut jo olemassa vai ryhdytäänkö niitä laatimaan vasta, kun lain muutoksista on päätetty, kuten useissa muissa vastaavissa hankkeissa on menetelty.
Lakiuudistuksen olennainen sisältö liittyy tietosuojaan, jota koskeva Euroopan unionin tietosuoja-asetus ei ole vielä tullut voimaan eikä sen soveltamisesta muissa jäsenvaltioissa ole vielä kokemusta. Niinpä kansainvälinen vertailu rajoittuu lähinnä selvitykseen EU:n tietosuoja-asetuksen sisällöstä, jota ilmeisesti myöhemmin täydennetään.

Lakiteknisesti esitys merkitsee laajoja säännösten siirtoja eri liikennemuotoja koskevista laeista liikenteen palveluista annettuun lakiin, joka siten paisuu entisestään ja tulee toisaalta vaikeammin hahmotettavaksi. Pelkästään säännösten viittaustekniikkaan ei riitä pelkkä luku ja pykälä, vaan tarvitaan myös lain osaa osoittava merkintä.

Nyt esillä olevassa esitysluonnoksessa esitetään muutoksia eräisiin voimassa olevan tieliikennelain säännöksiin. Tieliikennelainsäädännön kokonaisuudistusta koskevan hallituksen esityksen valmistelu on vireillä, mutta tämän esitysluonnoksen sivuilla 115–116 siitä ei ole mitään mainintaa.
Esitysluonnoksen mukaan tieliikennelaista kumottaisiin tieliikenteen sosiaalilainsäädäntöä koskevat osat ja lain 63 ja 106 §:iin tehtäisiin muutoksia. Toisaalta tieliikennelainsäädännön muutoshankkeessa nykyinen tieliikennelaki esitetään kokonaan kumottavaksi, joten on mahdollista, että voimaantulosäännös muodostuu virheelliseksi.

Samanaikaisten muutoshankkeiden onnistuminen edellyttääkin, että samaa säännöstä koskevat samaan aikaan vireillä olevat muutokset koordinoidaan huolellisesti lopullisiin hallituksen esityksiin. Tältä osin esitysluonnoksessa on ongelmallisia kohtia juuri tieliikennelain osalta.
Esitysluonnoksen mukaan liikenteen palveluista annetun lain VI osan 2 luvun 7 §:ään siirrettäisiin voimassa olevasta tieliikennelaista sisällöltään sellaisenaan 105 a §:n säännös, jossa säädetään tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta. Esitysluonnoksen sivulla 84 todetaan, että säännöksiin tehtäisiin vain ne muutokset, joita siirto edellyttää. Varsinaisen lakiesityksen tekstistä puuttuu kuitenkin voimassa olevan tieliikennelain 105 a §:n viimeinen eli 4. momentti (L:ssa 2.6.2006/441), joka sisältää aikataulun laatijaa koskevan rangaistussäännöksen.
Liikenteen palveluista annetun lain II osaan on sisällytetty kaikkia liikennemuotoja koskevat ammattipätevyysvaatimukset, ja niiden rikkomisesta on säädetty rangaistusseuraamus lain VI osassa. Viittaustekniikan on katsottava täyttävän perustuslain laillisuusvaatimukset.

Helsingissä toukokuun 31. päivänä 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Hanna Räihä-Mäntyharju
Suomen Asianajajaliiton varapuheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Risto Tuori, Asianajotoimisto ACTAS Oy, Sastamala

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu kuljetus- ja liikenneoikeuden asiantuntijaryhmässä.