Lausunto HE-luonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi

22.5.2017 | Lausunnot

Dnro 33/2017

Lausuntopyyntönne: TEM/435/00.04.01/2017, 12.5.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA KILPAILULAIN MUUTTAMISEKSI

Työ- ja elinkeinoministeriö (jäljempänä ”TEM”) on pyytänyt Suomen Asianajajaliitolta (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) 12.5.2017 päivätyllä kirjeellään lausuntoa hallituksen esitysluonnoksesta kilpailulain muuttamiseksi sosiaali- ja terveyssektoria koskevissa yrityskaupoissa.

TEM:n työryhmä on ehdottanut kilpailulakiin uutta määräaikaista säännöstä, jonka mukaan yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin yrityskauppoihin liikevaihdosta riippumatta. Esitysluonnoksen keskeinen sisältö on se, että yrityskauppavalvontaa koskevia säännöksiä sovelletaan tilanteisiin, joissa vähintään yksi yrityskaupan osapuoli tuottaa Suomessa asiakkailleen sosiaali- tai terveydenhuollon palveluja taikka terveyspalveluihin liittyviä laboratorio- tai kuvantamispalveluja.

Asianajajaliitto kiittää mahdollisuudesta saada lausua asiassa ja vastustaa esitystä seuraavilla perusteilla:

Asianajajaliitto kiinnittää huomiota ensinnäkin siihen, että esitysluonnos on ristiriidassa niiden periaatteiden kanssa, joiden mukaisesti Suomen kilpailulainsäädäntöä kehitetään: pyrkimyksenä on ollut kansallisten erityisratkaisujen ja toimialaa koskevien yrityskauppavalvontasääntöjen välttäminen.

Perusteltujen odotusten suojaan kuuluu hallinto-oikeudessakin oikeus luottaa omistusoikeuden kannalta olennaisia oikeuksia ja velvollisuuksia sääntelevän lainsäädännön pysyvyyteen. Hallituksen esitysluonnos ei valitettavasti kunnioita tätä luottamuksensuojaa. Hallituksen esitysluonnos luo kohtuuttoman taakan sosiaali- ja terveydenhoitoalan toimijoille ja niihin sijoittaville yrityksille. Kustannustaakka on erityisen suuri alan pienille yrityksille, joiden olisi tärkeä osallistua tehokkuutta edistäviin yritysjärjestelyihin.

Esitysluonnoksen valmistelun äärimmäisen kiireellinen valmistelu ja suppea kokoonpano näkyvät myös yksityiskohdissa. Esimerkiksi luonnoksen mukaan Suomessa liiketoimintaa harjoittavien yritysten tulee ilmoittaa Kilpailu- ja kuluttajavirastolle jopa sellaiset yrityskaupat, joissa yrityskaupan kohteella ei kerry lainkaan liikevaihtoa Suomesta. Tämä muodostaisi yhden lisärasitteen kaikille niille tahoille, jotka harkitsevat suomalaisiin sosiaali- ja terveydenhoitoalan yrityksiin investoimista. Suomessa näiden palveluiden tuottaminen merkitsisi jatkossa yrityskaupan ilmoittamisvelvollisuutta Suomessa, vaikka kaupan kohde harjoittaisi sosiaali- ja terveydenhoitoalan liiketoimintaa toisella puolella maapalloa.

Asianajajaliitto esittää harkittavaksi ainakin sitä, että uusi normi koskisi vain tilanteita, joissa ainakin kaksi yrityskaupan osapuolta saisi merkittävän määrän liikevaihtoa Suomesta.

Helsingissä toukokuun 22. päivänä 2017

SUOMEN ASIANAJAJALIITTO

Jarkko Ruohola
Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja

LAATI
Asianajaja Ilkka Aalto-Setälä, Borenius Asianajotoimisto Oy, Helsinki

Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu kilpailuoikeuden asiantuntijaryhmässä.