Kansalaisuusilmoituksen jälkeen tuomittu vankeusrangaistus oli este kansalaisuuden saamiselle

30.5.2017 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2017:89

Kansalaisuusasia – Suomen kansalaisuus ilmoituksesta – Kansalaisuuden saamisen edellytykset – Kansalaisuuden saamisen ajankohta – Tuomittu vankeusrangaistus

Kansalaisuuslain 28 §:n 1
momentin mukaan henkilö, joka on täyttänyt 18 vaan ei 23 vuotta, saa
ilmoituksesta Suomen kansalaisuuden, jos häntä muun ohella ei ole
tuomittu vankeusrangaistukseen. Kansalaisuuslain 31 §:n mukaan
ilmoitukseen perustuva kansalaisuus katsotaan saaduksi sinä päivänä,
jolloin ilmoitus on tullut vireille toimivaltaisessa viranomaisessa, jos
edellytykset kansalaisuuden saamiselle täyttyivät vireilletulopäivänä.

Maahanmuuttovirasto
ei ollut myöntänyt kansalaisuuslain 28 §:n 1 momentin tarkoittaman
ilmoituksen tehneelle henkilölle Suomen kansalaisuutta, koska hänet oli
ilmoituksen vireilletulon jälkeen, mutta ennen asian ratkaisemista
tuomittu vankeusrangaistukseen.

Hallinto-oikeus kumosi
Maahanmuuttoviraston päätöksen, koska kansalaisuusilmoituksen tehnyt
henkilö oli täyttänyt lain mukaiset edellytykset ilmoituksen
vireilletulopäivänä. Hallinto-oikeuden mukaan kansalaisuuslain 31 §:ssä
säädettyä ajankohtaa oli pidettävä kansalaisuutta myönnettäessä
ehdottomana.

Korkein hallinto-oikeus totesi, ettei
kansalaisuuslain 28 §:n 1 momentissa säädetty erikseen ajankohdasta,
jota on pidettävä ratkaisevana ilmoituksesta myönnettävän kansalaisuuden
edellytysten täyttymisen kannalta. Kansalaisuuslain 31 §:n säännös
koski ilmoituksen perusteella myönnettävän kansalaisuuden
oikeusvaikutusten alkamista takautuvasti eräissä tilanteissa. Säännöksen
perusteella ei kuitenkaan voitu vankeusrangaistukseen
tuomitsemattomuutta koskevan edellytyksen kohdalla poiketa
päätöksentekomenettelyä koskevasta yleisestä periaatteesta, jonka mukaan
edellytysten on täytyttävä hakemuksen ratkaisuhetkellä. Asiaa
arvioitaessa otettiin huomioon mainitun edellytyksen esitöistä ilmenevä
luonne ja tarkoitus. Kansalaisuuslain 28 §:n 1 momentin mukaisen
vankeusrangaistukseen tuomitsemattomuutta koskevan edellytyksen
täyttymisen kannalta ratkaisevana oli pidettävä Maahanmuuttoviraston
päätöksen tekohetkeä.

Hallinto-oikeuden päätös kumottiin ja Maahanmuuttoviraston päätös saatettiin voimaan.

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments